wstecz

Klejenie okładzin na jastrychu anhydrytowym ogrzewanym i nieogrzewanym (CA) przy podwyższonej wilgotności resztkowej

Podłoże z płynnego jastrychu CA należy zeszlifować, odkurzyć i - podobnie jak wszystkie podłoża na bazie spoiwa anhydrytowego - zagruntować środkiem gruntującym ASO-Unigrund. Poziom wilgotności resztkowej jastrychów na bazie spoiwa anhydrytowego należy ustalić przed dalszym wyłożeniem metodą CM. Jeśli na jastrychach na bazie spoiwa anhydrytowego o wilgotności wyższej niż podano w aktualnych normach klejone będą płytki i okładziny ceramiczne, obowiązują następujące wartości: dla podłoży nieogrzewanych maks. 1,5 %, dla podłoży ogrzewanych 1,0 %.

Wskazówka: nie wolno dopuścić do obciążenia podłoża wilgocią na skutek podciągania kapilarnego. Ten rodzaj klejenia okładzin nie jest zgodny z ogólnie uznanymi zasadami techniki i należy go określić w ramach osobnych ustaleń umownych.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny środek gruntujący odporny na działanie wody i alkaliów

KLEJENIE

Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa do jastrychów anhydrytowych, zapobiega niszczącemu strukturę tworzeniu się etryngitu

SPOINOWANIE

Masa silikonowa do spoinowania kamienia naturalnego, odporna na przebarwienia

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych