trở lại

Đường hầm Blanka tại Prague, Cộng hòa Séc

Đường hầm nội thành nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm thành phố Prague.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối