trở lại

Chất bảo dưỡng, Vữa và Phụ gia làm phẳng

Các sản phẩm

RESIL-NB150
Chất xử lý sau khi đổ bê tông (Bảo dưỡng)
RUXOLITH T5 (VZ)
Chất gây ức chế gốc phosphate, phụ gia bê tông theo EN 934-2:T8