trở lại

Chất bảo dưỡng, Vữa và Phụ gia làm phẳng

Các sản phẩm

RESIL-NB150
Phụ gia xử lý sau khi đổ bê tông (bảo dưỡng)
RUXOLITH T5 (VZ)
Phụ gia gốc phosphate kéo dài thời gian ninh kết