trở lại

Chất trám mối nối đàn hồi / Lớp lót

Các sản phẩm

INDUFLEX-PS
Keo trám khe 2-K polysulphide
INDUFLEX-PU
Keo trám đàn hồi 1K-PU