trở lại

Chất trám mối nối đàn hồi / Lớp lót

Các sản phẩm

INDU-Primer-N
Keo dán 1-K dùng cho bề mặt tiếp xúc không thấm hút
INDU-Primer-S
Sơn lót / keo dán 2-K dùng cho bề mặt tiếp xúc thấm hút
INDUFLEX-PS
Keo trám khe 2-K polysulphide
INDUFLEX-PU
Keo trám đàn hồi 1K-PU