trở lại

Chất chống thấm gốc khoáng

Các sản phẩm

AQUAFIN-1K
Chống thấm gốc khoáng
AQUAFIN-2K/M-PLUS
Vữa chống thấm gốc khoáng làm liền vết nứt
AQUAFIN-2K/M-trắng
Chống thấm gốc khoáng đàn hồi, màu trắng
AQUAFIN-RB400
Màng chống thấm cấu trúc gốc khoáng nhanh khô
AQUAFIN-IC
Chống thấm mao dẫn dạng tinh thể
AQUAFIN-TC07
Vữa chống thấm hai thành phần linh hoạt