trở lại

Chất chống thấm gốc khoáng

Productgroup func 211 edit.cms

Các sản phẩm

AQUAFIN-1K
Chống thấm gốc xi măng thể rắn
AQUAFIN-2K
Chống thấm gốc khoáng đàn hồi
AQUAFIN-2K/M
Chống thấm gốc xi măng đàn hồi
AQUAFIN-2K/M-trắng
Chống thấm gốc khoáng đàn hồi
AQUAFIN-RS300
Màng chống thấm hybrid ninh kết nhanh
UNIFLEX-B
Phụ gia polymer (Chất B là AQUAFIN-2K, UNIFIX-2K và UNIFIX-S3)
AQUAFIN-IC
Chống thấm mao dẫn dạng tinh thể
AQUAFIN-TC07
Vữa chống thấm polymer cải tiến gốc xi măng 2 thành phần