trở lại

Hồ xi măng, nhũ, phụ gia dính

Các sản phẩm

ASOCRET-HB-FLEX
Vữa kết dính linh hoạt
ASOPLAST-MZ
Phụ gia dưỡng hộ, kết dính dạng nhũ tương cho vữa
ESCODE-P80
Phụ gia cho vữa láng nền dạng lỏng