trở lại

Hồ xi măng, nhũ, phụ gia dính

Fve

Các sản phẩm

ASOCRET-HB-flex
Vữa kết dính thi công lát gạch và lát nền xi măng cát
ASOPLAST-MZ
Phụ gia dưỡng hộ, kết dính dạng nhũ tương cho vữa
ESCODE-P80
Phụ gia cho vữa láng nền dạng lỏng