trở lại

Chất lót / Keo bịt mối nối đàn hồi

Các sản phẩm

INDUFLEX-PS
Keo trám khe 2-K polysulphide
INDUFLEX-PU
Keo trám đàn hồi 1K-PU