trở lại

Ban quản trị SCHOMBURG Vietnam Co. Ltd., Việt Nam

Albert J. Schomburg

Tổng Giám Đốc

Tổng Giám Đốc Albert J. Schomburg sinh năm 1967. Ông hiện là cổ đông của tập đoàn SCHOMBURG. Làm việc tại công ty gia đình từ năm 1997. Ông đã thành lập nhiều công ty độc lập và công ty liên doanh để mở rộng kinh doanh của tập đoàn SCHOMBURG tại khu vực Viễn Đông/ Châu Á, bao gồm SCHOMBURG tại Việt Nam vào năm 2012.