trở lại

Các phụ gia điều chỉnh

Fve

Các sản phẩm

UNIFLEX-B
Phụ gia polymer (Chất B là AQUAFIN-2K, UNIFIX-2K và UNIFIX-S3)