trở lại

Các phụ gia điều chỉnh

Các sản phẩm

ELEKTRON-PLUS
Chất phân tán dẫn điện nhằm tạo ra vữa và keo dẫn điện
UNIFLEX-F
Thành phần polymer cải tiến dạng lỏng (thành phần B trong UNIFIX-S3 - Neu, UNIFIX-S3-fast - Neu)