trở lại

Sản phẩm đặc dụng

Os

Các sản phẩm

ASO-DecorChips (DecorChips)
Vụn đá màu trang trí trộn sẵn
Cát thạch anh
Cát dùng để pha vào hỗn hợp và rải bề mặt
ASO-Antislide (INDU-Antislide-90/150)
Hạt chống trượt
ASO-FF (INDU-FibreFiller)
Độn cốt sợi / Chất lưu biến
ASO-LQ (INDU-ConductiveQuartz)
Cát thạch anh dẫn điện/nhiệt