trở lại

Hệ thống chống thấm

Fve

Các sản phẩm

SANIFLEX
Màng chống thấm–thi công bằng chổi quét, bay hoặc con lăn
AQUAFIN-1K-PREMIUM
Vữa chống thấm đàn hồi một thành phần để cho khả năng phủ lớp hoàn thiện sớm hơn
AQUAFIN-2K
Chống thấm gốc khoáng đàn hồi
UNIFLEX-B
Phụ gia polymer (Chất B là AQUAFIN-2K, UNIFIX-2K và UNIFIX-S3)
AQUAFIN-2K/M
Chống thấm gốc xi măng đàn hồi
AQUAFIN-2K/M-trắng
Chống thấm gốc khoáng đàn hồi
AQUAFIN-RS300
Màng chống thấm hybrid ninh kết nhanh
ASOFLEX-AKB-wall
Vật liệu chống thấm dùng với mặt hoàn thiện đã lát gạch
ASOFLEX-AKB-floor
Vật liệu chống thấm dùng cho bề mặt hoàn thiện đã ốp gạch
SANIFIN
Màng chống thấm bên dưới lớp gạch và tấm lát
ADF-Balkonfolie
Màng chống thấm và màng lọc