trở lại

Keo rải và nhựa phun

Các sản phẩm

ASODUR-K900
Keo nhựa siêu lỏng
ASODUR-IH (INDUCRET-VK-Inject)
Keo bơm gốc epoxy
Estrichklammern
Thanh gạt vữa láng nền