trở lại

Phụ gia bê tông - Chống thấm bằng cơ chế màng tinh thể

Các sản phẩm

BETOCRETE-CL170-P
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng hóa dẻo
BETOCRETE-CL210-WP
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng kỵ nước
BETOCRETE-CP360-WP
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng kỵ nước
BETOCRETE-CP350-CI
Phụ gia bê tông dạng tinh thể với chất chống ăn mòn