trở lại

Phụ gia bê tông - Chống thấm bằng cơ chế màng tinh thể

Bt

Các sản phẩm

BETOCRETE-CL-170-P
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng hóa dẻo
BETOCRETE-CL-180-S
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng hóa dẻo cao
BETOCRETE-CL-210-WP
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng kỵ nước
BETOCRETE-CP-380-S
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng hóa dẻo cao
BETOCRETE-CP-355-CI
Phụ gia bê tông dạng tinh thể với chất chống ăn mòn
BETOCRETE-CP-360-WP
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng kỵ nước
BETOCRETE-CP-350-CI
Phụ gia bê tông dạng tinh thể với chất chống ăn mòn
BETOCRETE-C17 (BV)
Phụ gia chống thấm màng tinh thể dùng cho bê tông, phù hợp với tiêu chuẩn EN 934-2:T2
BETOCRETE-C36 (DM)
Phụ gia chống thấm tinh thể dùng cho bê tông, tuân thủ tiêu chuẩn EN 934-2:T9