trở lại

Sản phẩm làm sạch và bảo dưỡng

Các sản phẩm

Asocrete-BIS-5/40
Vữa sửa chữa gốc xi măng cho các điểm đứt gãy 5–40 mm
Asocrete-BIS-1/6
Vữa mịn gốc xi măng cho các điểm đứt gãy 1–6 mm