trở lại

Chất chống thấm – màng thấm

Các sản phẩm

AQUAFIN-WM12
Hệ thống kết dính cho bê tông tươi, PVC 1,2 mm
KSK-Abdichtungsbahn
Màng tấm gốc bitum tự bám dính, dán nguội
KSK-Abdichtungsbahn-FB
Băng nguội tự dính dùng cho màng KSK
Băng nguội tự dính (KSK-Abschlussband)
Băng ép vải dùng cho màng chống thấm nguội tự dính (KSK-Abdichtungsbahn)