trở lại

Chất chống thấm – màng thấm

Các sản phẩm

Màng chống thấm KSK
Màng tấm gốc bitum tự dính, dán nguội
Băng nối chống thấm FB cho màng KSK
Băng nối chống thấm dùng cho màng chống thấm bitum KSK
Băng nguội tự dính KSK
Băng nguội tự dính sử dụng khi thi công hoàn thiện màng chống thấm bitum KSK