trở lại

Giá trị doanh nghiệp

Tăng trưởng bền vững
Tăng trưởng bền vững - tăng trưởng kinh tế thành công và bền vững trong khuôn khổ phát triển bền vững là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Về phía khách hàng, nhân viên và cổ đông, chúng tôi thiết lập các giá trị và chịu trách nhiệm cho hoạt động kinh doanh của mình.

Cải tiến
Các quy trình kinh doanh của chúng tôi được sắp xếp nhằm tạo ra giá trị gia tăng bền vững. Để mang lại nhiều thành công hơn cho khách hàng, chúng tôi thúc đẩy tiềm năng kinh doanh của các bên và phát triển sản phẩm, cấp độ dịch vụ và các giải pháp về hệ thống.

Tôn trọng, cởi mở và công bằng
Chúng tôi đối xử công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi ủng hộ đối thoại mở mang tính trung thực trong phạm vi công ty, với các đối tác kinh doanh và trong môi trường kinh doanh của chúng tôi. Những thỏa thuận chung của chúng tôi được thiết lập dựa trên nền tảng công bằng, góp phần tạo tiền đề cho thành công của các bên.

Liêm chính
Chúng tôi tôn trọng công lý và pháp luật, cũng như những truyền thống chung được công nhận của các quốc gia nơi chúng tôi đang hoạt động kinh doanh, đồng thời khuyến khích nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa trong đội ngũ nhân viên của mình. Chúng tôi luôn hành động theo những giá trị và tuân thủ cam kết của chính mình với đối tác khác.

Trách nhiệm đối với con người và môi trường
Chúng tôi chịu trách nhiệm về môi trường của chúng ta. An ninh, bảo vệ môi trường và sức khỏe là những ưu tiên được chúng tôi đặt lên hàng đầu trong hoạt động thương mại của mình, trên cả các lo ngại về kinh tế.

Sandebeck, 12/3/2010
Albert Schomburg, Ralph Schomburg, Alexander Weber