trở lại

Hỗn hợp làm láng / Vữa dạng phun

Các sản phẩm

ASOCRET-VK100
Vữa trám gốc xi măng độ chảy cao lên đến 100 mm
ASOCRET-VK30
Vữa trám gốc xi măng độ chảy cao lên đến 60 mm
ASOCRET-HFF
Hỗn hợp làm phẳng sàn cho các khu vực chịu tải cơ học