trở lại

Hỗn hợp làm láng / Vữa dạng phun

Các sản phẩm

INDUCRET-VK100
Keo đổ khe gốc khoáng dạng lỏng ứng dụng cho khe nối kích thước lên đến 100 mm
ASOCRET-VK30 ( INDUCRET-VK30)
Keo đổ khe gốc khoáng dạng lỏng ứng dụng cho các khe nối có kích thước lên đến 60 mm
ASODUR-EV200 (INDUGROUT-EP200)
Vữa gốc epoxy ba thành phần, hiệu suất cao, không chứa dung môi