trở lại

Hỗn hợp làm láng / Vữa dạng phun

Các sản phẩm

ASOCRET-VK100
Vữa trám gốc xi măng độ chảy cao lên đến 100 mm
ASOCRET-VK30
Vữa trám gốc xi măng độ chảy cao lên đến 60 mm
ASODUR-EV200
Vữa gốc epoxy 3 thành phần
ASOCRET-QM
Vữa trám có đặc tính trương nở cân bằng
ASOCRET-HFF
Hỗn hợp làm phẳng sàn cho các khu vực chịu tải cơ học