trở lại

Chất lót / bịt mối nối đàn hồi

Các sản phẩm

ESCOSIL-2000
Keo dán silicon
ESCOSIL-2000-ST
Keo dán silicon cho đá tự nhiên
ESCOSIL-2000-UW
Keo dán silicon cho khu vực dưới nước
ASODUR-EP/FM (INDUCRET-VK6050)
Hợp chất gắn mối nối epoxy tự san phẳng
ASOFLEX-SDM
Hợp chất keo dán PU đàn hồi