trở lại

Tra cứu

Công ty TNHH SCHOMBURG VIỆT NAM

486E Dien Bien Phu, Ward 21,
District Binh Thanh,
Ho Chi Minh City
Việt Nam

Điện thoại: (+84)-8-73008228
Thư điện tử: vietnam@schomburg.com

Tổng Giám Đốc
Albert J. Schomburg

1. Nội dung cung cấp trực tuyến
Tác giả không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính hiện hành, tính chính xác, tính đầy đủ hoặc chất lượng của thông tin được cung cấp. Bất kỳ khiếu nại trách nhiệm pháp lý nào đối với tác giả có liên quan đến các thiệt hại hữu hình hoặc vô hình do sử dụng hoặc không sử dụng thông tin được cung cấp hoặc sử dụng thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ đều được miễn trừ, trừ khi chứng minh được rằng tác giả cố ý thực hiện hoặc do sơ suất nghiêm trọng. Toàn bộ quá trình cung cấp thông tin không mang tính ràng buộc và có thể thay đổi. Tác giả có quyền thay đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ một phần nội dung của các trang hoặc toàn bộ nội dung mà không cần thông báo thêm, hoặc gỡ bỏ tạm thời hoặc vĩnh viễn các thông tin đã công bố.

2. Tham chiếu và liên kết
Trong trường hợp các liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp (siêu liên kết) dẫn đến các trang web của bên thứ ba không thuộc phạm vi trách nhiệm của tác giả, thì chỉ áp dụng nghĩa vụ trách nhiệm pháp lý nếu tác giả biết được nội dung đó và trong trường hợp khả thi và hợp lý về mặt công nghệ có thể kỳ vọng tác giả ngăn chặn việc sử dụng nội dung trái pháp luật. Tác giả tuyên bố rõ ràng rằng không có bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào trên các trang được liên kết tại thời điểm thiết lập các liên kết này. Tác giả không tác động đến thiết kế hiện tại và tương lai của các trang được liên kết, cũng như nội dung hoặc tác quyền của các trang liên kết đó. Vì lý do này, tác giả hoàn toàn không liên quan đến toàn bộ nội dung trên các trang được liên kết/tham chiếu được thay đổi sau khi thiết lập liên kết. Tuyên bố này áp dụng cho tất cả liên kết và tham chiếu trên trang web này và cho tất cả nội dung của bên thứ ba được tạo trong sổ lưu niệm, diễn đàn thảo luận, danh sách liên kết, danh sách gửi thư và tất cả dạng nội dung khác của cơ sở dữ liệu được truy cập từ bên ngoài, do tác giả thiết lập. Các cá nhân hay tổ chức cung cấp các trang web được tham chiếu và không phải là những ai chỉ tham chiếu thông tin công khai qua các liên kết, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bất hợp pháp, không chính xác hoặc không đầy đủ và cụ thể là chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin được cung cấp theo cách thức này.

3. Luật bản quyền và thương hiệu
Tác giả đã cố gắng tuân thủ việc bảo vệ bản quyền đối với tất cả đồ họa, tài liệu ghi âm, chuỗi video và văn bản được công bố ở đây, sử dụng đồ họa, tài liệu ghi âm, chuỗi video và văn bản do cá nhân mình tạo ra và sử dụng đồ họa, tài liệu ghi âm, chuỗi video và văn bản không có yêu cầu về giấy phép. Mọi thương hiệu và nhãn hiệu được đề cập trong nội dung Internet này có thể được bảo vệ bởi các bên thứ ba đều phải tuân thủ một cách không hạn chế các quy định của luật thương hiệu hiện hành và quyền sở hữu của chủ thương hiệu. Việc các thương hiệu đó được đề cập không nên hướng độc giả đến kết luận rằng các thương hiệu này không được bảo vệ bởi các quyền của bên thứ ba. Bản quyền của các danh mục được công bố do tác giả tạo ra được tác giả của các trang nắm giữ độc quyền. Việc sao chép hoặc sử dụng các đồ họa, tài liệu ghi âm, chuỗi video và văn bản này trong các ấn phẩm điện tử hoặc in ấn khác đều bị nghiêm cấm nếu không có sự đồng ý rõ ràng của tác giả.

4. Hiệu lực pháp lý của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý này nên được xem là một phần của nội dung Internet được cung cấp mà từ đó thiết lập liên kết đến trang này. Nếu các phần hoặc nội dung trình bày riêng lẻ của văn bản này không tương ứng, không còn tương ứng hoặc không hoàn toàn tương ứng với tình hình pháp lý hiện tại, thì tính hợp lệ của nội dung ở các phần còn lại trong tài liệu sẽ không bị ảnh hưởng.

SCHOMBURG Vietnam Co. Ltd. không có nghĩa vụ tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng và cũng không chuẩn bị cho việc đó. Do vậy, SCHOMBURG Vietnam Co. Ltd. không tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng.

Chi nhánh nhà xuất bản cũng áp dụng cho các kênh truyền thông xã hội sau:
Facebook: https://www.facebook.com/Schomburg-Gruppe-109999109076091
YouTube: https://www.youtube.com/user/AquafinSchomburg

Bản quyền
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia.com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg - Fotolia.com
Slider Chống thấm và Khôi phục: © Michel Jaussi
Slider Lát gạch / lát đá tự nhiên / trát hồ: © Amit Geron

Thiết kế & Việc thực
LOUIS INTERNET
Cơ quan cho khái niệm, thiết kế và thực hiện

info@louis.info
http://www.louis.info