trở lại

Vữa / Chất keo dính

Các sản phẩm

ASODUR-K4031 (INDUBOND-VK4031)
Keo epoxy lưu biến đa năng 2 thành phần
ASODUR-EV200
Vữa gốc epoxy 3 thành phần