trở lại

Tòa nhà thị chính cũ, Bad Salzufen, Đức

Tòa nhà được xây dựng vào năm 1564 đã được khôi phục gần như toàn bộ vào năm 2004 sau khi được một chuyên gia ẩm thực tiếp quản. Dựa trên tình trạng nền móng của tòa nhà, người chủ đã quyết định sử dụng hệ thống UNIFIX-S3. Từ sau khi khôi phục, đã có một nhà hàng Ý Il Faro (www.ilfaro.de) trong tòa nhà này.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối