trở lại

Nhà máy xử lý nước ở Petersburg, Virginia, Mỹ

Công việc cải tạo nâng cấp bể lọc gần 30 năm tuổi tại một nhà máy xử lý nước (Appomattox River Water Authority) ở Petersburg, Virginia (Mỹ) vẫn chưa hoàn thành. Bề mặt đã bị ăn mòn sâu 12mm để lộ lớp sỏi.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối