trở lại

Khách sạn Arcadia tại Bratislava, Slovakia

Khách sạn Arcadia nằm trong một tòa nhà thuộc danh sách bảo tồn được xây dựng từ thế kỷ 13. Khách sạn bắt đầu được sử dụng vào mùa thu năm 2007 sau khi được phục hồi và đại trùng tu.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối