trở lại

Công trình thoát nước, Slovakia

Nhà đầu tư đòi hỏi công trình thoát nước phải được sơn phủ nhằm chống lại tác động hóa học và yêu cầu này đã được thực hiện bằng việc phun AQUAFIN-2K/M-PLUS.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối