trở lại

Công trình thoát nước Leopoldov, Slovakia

Phun ngược chống nứt và sau đó sơn phủ bằng AQUAFIN-2K/M-PLUS và băng chống thấm.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối