trở lại

SCHOMBURG GmbH & Co. KG – Nhà điều hành kinh tế tự động (AEO C)

Kể từ ngày 10.08.2009, Công ty SCHOMBURG GmbH & Co. KG là một nhà điều hành kinh tế tự động mức "AEO C".

Một nhà điều hành kinh tế tự động có vị thế đặc biệt như sau:

Một AEO được phân loại là đảm bảo an toàn và đáng tin cậy và có thể sử dụng quyền lợi đặc biệt hoặc đơn giản hóa các thủ tục thông quan hải quan.

Đối với những thương nhân đáng tin cậy, phía hải quan áp dụng những quy trình đơn giản hóa hiệu quả trong các thủ tục thông quan và/hoặc các thủ tục kiểm soát hải quan liên quan đến vấn đề an toàn và an ninh.

Do những biến đổi toàn cầu hóa ngày một gia tăng và tình hình an toàn và an ninh quốc tế hay thay đổi, Tổ chức Hải quan Thế giới đã tạo ra một "Khung tiêu chuẩn để bảo mật và tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu" (SAFE) để quản lý rủi ro một cách hiện đại và hiệu quả hơn trong lĩnh vực quản lý hải quan. Mục tiêu là để đảm bảo an toàn cho chuỗi cung ứng toàn cầu giữa nhà sản xuất, hàng hóa xuất khẩu và người dùng trực tiếp.