Späť

Utesnenie pracovných škár injektážnymi hadičkami

Key Facts

1 Montáž štandardného obturátora

Z vnútornej strany debnenia sa do počiatočného a koncového bodu (max. 10 m) pripevní pomocou klincov štandardný injektážny obturátor.

2 Uchytenie injektážnej hadičky k obturátoru

Injektážna hadička AQUAFIN-CJ1 sa nasadí na obturátor pevne sa k nemu prichytí pomocou svorky.

3 Pokladanie injektážnej hadičky

Injektážna hadička (perforovaná) sa osadí tak, aby bola zabezpečená jej min. krycia vrstva betónom 8 cm a aby ležala v celej dĺžke na podklade. Ďalej musí byť chránená proti posunutiu a vyplaveniu, čo možno zabezpečiť jej prichytením pomocou plastových príchytiek (6 ks/m pri rovných podkladoch, pri nerovných podkladoch sa ich počet zvýši).

4 Napojenie injektážnej hadičky na odvetrávaciu

Prípadný spoj injektážnej a odvetrávacej hadičky sa najskôr zafixuje pomocou tenšej tzv. priechodky, na ktorú sa najskôr nanesie sekundové lepidlo na PVC ...

5 Napojenie injektážnej hadičky na odvetrávaciu

... a následne sa táto priechodka zasunie do styku spájaných hadičiek. Lepidlo sa nechá vytvrdnúť ...

6 Napojenie injektážnej hadičky na odvetrávaciu

... Pre dodatočné spevnenie spoja odvzdušňovacej a injektážnej hadičky sa na túto oblasť navlečie tzv. zmrašťovacia hadička (cca. 6 – 8 cm), následne sa táto ohreje teplovzdušnou pištoľou, v dôsledku čoho sa zmraští a pevne zovrie oblasť spoja. Odvzdušňovacia hadička nemá žiadne perforácie, vďaka čomu zabezpečuje prúdenie injektovaného média do injektážnej hadičky bez straty / úbytku tlaku.

7 Vyvedenie jednotlivých odvetrávacích hadičiek na povrch konštrukcie

Konce odvetrávacích hadičiek sa napr. zasunú do montážnej krabice a pred samotnou injektážou (AQUAFIN-P4) sa opatria tzv. injektážnou vsuvkou. Montážne krabice sa pripevnia pomocou kovových pásiek k výstuži betónu.