Späť

Zelený SCHOMBURG

Ochrana zdravia a životného prostredia

Označené…

Ochrana životného prostredia v rámci celého výrobného sortimentu je dôležitým faktorom pre spoločnosť SCHOMBURG. Naše výrobky aj z tohto pohľadu podliehajú prísnej kontrole.

ÖKOPROFIT®

Spoločnosť SCHOMBURG získala ocenenie ÖKOPROFIT® za príkladné vedenie firmy s ohľadom na životné prostredie. Stredobodom záujmu spoločnosti je pritom ekonomický rast pri trvalom dodržiavaní zásad ochrany životného prostredia. Spoločnosť SCHOMBURG nastavuje meradlá pre ekologické myslenie a konanie tým, že sa usiluje o znižovanie spotreby vody a energie, redukuje množstvo odpadových materiálov a zvyšuje efektivitu používaných materiálov tak, aby významne klesalo zaťaženie životného prostredia emisiami CO2. Cielené opatrenia vedú ku konkrétnym úsporám. Napríklad emisie CO2 sa znížili o 63 000 kg a na spotrebe elektrickej energie sa celkovo ušetrilo 256 961 kWh.

DGNB a LEED®

Naše certifikované hydroizolácie a lepidlá teraz nájdete aj v databáze výrobkov Green-building na webových stránkach www.building-material-scout.com. Uvedené výrobky SCHOMBURG spĺňajú prísne kritéria LEED® a DGNB (nem. certifikačná spoločnosť pre udržateľnosť budov). SCHOMBURG tak napomáha svojim zákazníkom získavať osvedčenia LEED® a DGNB. Všetky informácie, ktoré sú relevantné pre proces certifikácie, fa. SCHOMBURG poskytuje transparentnou formou. V databáze výrobkov na www.building-material-scout.com si môžete stiahnuť štandardizované prehlásenia podľa LEED® a DGNB. Projektantom, architektom a stavebným firmám sa tým výrazne uľahčí proces vyhľadávania výrobkov a dokumentácie.

''

Cítime zodpovednosť voči životnému prostrediu. U všetkých našich aktivít kladieme spoľahlivosť, ochranu životného prostredia a zdravie človeka nad vlastné ekonomické záujmy.

EMICODE®

Celý rad výrobkov SCHOMBURG už získala pečať EMICODE®. EMICODE® je zapísaná a chránená známka klasifikačného systému pre triedenie interiérových inštalačných systémov, lepidiel a stavebných materiálov podľa ich emisných charakteristík. Tieto stavebné materiály zaručujú najnižšie emisné zaťaženie v interiéri. Systém EMICODE® je založený na definovanej skúšobnej analytickej metóde podľa EN ISO 16000 a na prísnych klasifikačných kritériách. Klasifikované stavebné materiály neobsahujú žiadne nebezpečné látky ani rozpúšťadlá. Rad výrobkov SCHOMBURG je v triede EC1 či dokonca v najvyššej triede EC1Plus. SCHOMBURG vedome vynakladá prostriedky a podrobuje svoje výrobky prísnym skúškam, nakoľko chce poskytovať realizátorom a užívateľom optimálnu ochranu. Taktiež výrobky SCHOMBURG označené francúzskym symbolom pre emisie VOC (prchavé organické zlúčeniny) sú veľmi šetrné k životnému prostrediu. Tieto emisné limity pre VOC sú dokonca prísnejšie ako medzné hodnoty LEED platné v USA.

Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD)

Skratka EPD znamená Environmentálne vyhlásenie o produkte z anglického: Environmental Product Declaration. Informácie v ňom obsiahnuté sú overené nemeckým Inštitútom pre stavby a životné prostredie (Institut Bauen und Umwelt, skr. IBU). Pritom sa popisuje vplyv jednotlivých stavebných materiálov na životné prostredie vzhľadom na rôzne ekologické aspekty. Výsledky sa potom čiastočne premietajú aj do procesu certifikácie budov. Cieľom je pomocou deklarácií EPD preukázať, že sú splnené kritériá vnútroštátnych a medzinárodných systémov certifikácie udržateľnosti budov, ako sú napr. BREEAM a LEED, a systémy Nemeckej spoločnosti pre udržateľnú výstavbu budov (DGNB) alebo Spolkového ministerstva pre výstavbu (BMVBS). Z tohto dôvodu spoločnosť SCHOMBURG ponúka príslušné EPD pre celú paletu svojich výrobkov.

Tým si stanovujeme úroveň požiadaviek na udržitelnú výstavbu a hospodárenie. Medzi tie najdôležitejšie sa zaraďujú zdravie a komfort užívateľov, čo zaistí použitie výrobkov so zníženým podielom emisií.

Certifikovaná spoľahlivosť

Počínajúc viacúčelovou penetráciou, cez vyrovnávacie stierky a izolácie, ľahkú flexibilnú lepiacu maltu s nízkou prašnosťou LIGHTFLEX®, až po škárovaciu maltu CRISTALLFUGE-PLUS – program výrobkov je kompletný.
Prehľad klasifikovaných výrobkov

Naše stavebné materiály označené pečaťou EMICODE® sú zárukou najnižšieho emisného zaťaženia v interiéri. Systém EMICODE® je založený na definovanej skúšobnej analytickej metóde podľa EN ISO 16000 a na prísnych klasifikačných kritériách. Klasifikované stavebné materiály neobsahujú žiadne nebezpečné látky ani rozpúšťadlá.

Čistý vzduch v interiéri – pre Vaše zdravie!

Čistota ovzdušia v interiéri je dôležitým kritériom pri výbere inštalačných systémov, lepidiel a stavebných materiálov. Zvoľte si tú najvyššiu možnú ochranu zdravia, životného prostredia a čo najčistejší ovzdušie v interiéri – dôverujte certifikácii EMICODE®.

Klasifikácia EMICODE® podľa Nemeckého združenia pre stavebné výrobky s kontrolovanou emisiou látok do ovzdušia (GEV) AgBB
Nemecká komisia pre zdravotné hodnotenie stavebných výrobkov, Štátny/spolkový nemecký orgán
podľa EN ISO 16000
Franc. predpis pre obsah prchavých org. zlúčenín (VOC)
podľa EN ISO 16000
Emisná trieda
podľa franc. predpisu pre VOC
VOC-Belgium
Heading Voc Belgium Subtitle
HYDROIZOLÁCIE, REKONŠTRUKCIE A OBNOVA STAVIEB
Minerálne hydroizolácie
AQUAFIN®-2K/M-PLUS - - A+
AQUAFIN®-RB400 EC1 - - - -
Podlahové nátery / Ochrana povrchu
ASODUR®-SG3 (INDUFLOOR-IB1250) - A+
ASODUR®-SG3-thix - A+
ASODUR®-SG3-Superfast - A+
OCHRANA SPODNÝCH VȎD, PRIEMYSELNÉ PODLAHY
Penetrácie
ASODUR®-SG3 (INDUFLOOR-IB1250) - A+
ASODUR®-SG3-thix - A+
ASODUR®-SG3-Superfast - A+
SORTIMENT PRE PODLAHÁROV - pokladanie kobercov, PVC, linolea, parkiet a pod.
Potery a opravné stierky
MONOFLEX - A+
Pomocné / doplnkové produkty
SANIFIN - A+ -
ASO®-DICHTBAND-2000 - A+ -
SYSTÉMY PRE POKLADANIE OBKLADOVÝCH PRVKOV - keramika, sklenená mozaika, prírodný kameň a pod.
Špeciálne potery a malty
ASODUR®-LE - A+
Penetračné nátery
ASO®-Unigrund-GE - - A+
ASO®-Unigrund-K - A+
ASO®-Unigrund-S - A+
ASODUR®-SG3-Superfast - A+
ASODUR®-SG3-thix - A+
ASODUR®-SG3 (INDUFLOOR-IB1250) - A+
Stierky a zálievky
SOLOPLAN®-30-PLUS - - A+ -
SOLOPLAN®-30-CA - - A -
Hydroizolačné systémy
AQUAFIN®-1K-PREMIUM - A+ -
AQUAFIN®-2K/M-PLUS - - A+
AQUAFIN®-RS300 - A -
ASOFLEX-AKB-Wand (INDUFLEX-VK6085) - - A+
ASOFLEX-AKB-Boden - A+
SANIFIN - A+ -
Tesniace pásy
ASO®-DICHTBAND-2000 - A+ -
Lepidlá na obklady
AK7P - A+
CARO-FK-FLEX - - A+
SOLOFLEX - A+
SOLOFLEX-fast - A+
MONOFLEX - A+
MONOFLEX-fast - A+
MONOFLEX-XL - A+
LIGHTFLEX® - A+ -
UNIFIX®-S3 - A+
Elastické škárovacie tmely a primery
ESCOSIL-2000 - - A+ -
ESCOSIL-2000-ST - - - - -

Zodpovednosť voči ľuďom a voči životnému prostrediu

Moderné obaly práškových zmesí pre ešte vyššiu kvalitu

Veľmi ekologické sú taktiež vrecia s vnútornou umelohmotnou fóliou, do ktorých balíme naše výrobky. Hygroskopické a najmä rychlotuhnúce práškové zmesi potrebujú čistý a tesný obal, ktorý je chráni pred vlhkosťou. V porovnaní s bežnými papierovými obalmi naše vrecia s vnútornou umelohmotnou vložkou toto všetko zabezpečujú. Vnútorná vložka papierového obalu je prínosom aj z hľadiska ekológie.

Táto inovácia prináša výhody nielen pri samotnom procese plnenia, skladovania a dodania, ale tiež pri manipulácii s výrobkom na stavbe. Prašnosť pri výrobe je znížená na minimum, nakoľko sa jedná o uzavretý systém. Prenikanie vlhkosti, a tým spôsobené hrudkovatenie práškových výrobkov, je takmer vylúčené. Odpadá ukladanie prachu v skladoch z dôvodov netesnosti ventilov, nebezpečenstvo poškodenia obalu pri preprave je takmer nulové. Nové recyklovateľné obaly s vnútornou umelohmotnou fóliou sú zárukou dlhej použiteľnosti výrobkov, ich vlastnosti sú zachované omnoho dlhší čas. Túto veľkú výhodu ocenia nielen distribútori, ale aj užívatelia našich výrobkov na celom svete.

Ekológia pri výrobe

Spoločnosť sa samozásobuje značnou časťou elektrickej energie pomocou vlastných solárnych panelov. Navyše sa vďaka inteligentnej koncepcii rekuperácie tepla využíva odpadné teplo z výrobného procesu k vykurovaniu výrobných hál.

Úprava vody

Voda k oplachovaniu z výroby sa čistí v našej vlastnej čistiarni, kde sa zároveň filtrujú všetky škodlivé látky. Až potom vypúšťame takto vyčistenú vodu do verejnej kanalizácie.