Späť

Sanácia trhlín (v stenách)

Key Facts

1 Navŕtanie otvorov

V blízkosti existujúcich trhlín sa pod uhlom 45° k trhline navŕtajú otvory (vo vzájomnej vzdialenosti cca 20 cm) tak, aby tieto vrty prechádzali danou trhlinou.

2 Čistenie otvorov

Zhotovené otvory sa prefúknu (pomocou kompresoru) stlačeným vzduchom, ktorý neobsahuje žiadne oleje, aby sa zbavili prachu a nečistôt.

3 V prípade potreby: Utesnenie trhlín s presakujúcou vodou

Do navŕtaných otvorov sa osadí príslušná injektážna hmoždinka. Trhliny, ktorými v čase realizácie sanačného opatrenia presakuje voda, je potrebné najskôr zainjektovať materiálom AQUAFIN-P1. Tento rýchlo zreaguje s vodou za vytvorenia húževnato elastickej peny, ktorá zastaví priesak vody. Prebytočné množstvo peny sa po vytvrdnutí odstráni z povrchu konštrukcie.

4 Uzatvorenie povrchu trhlín

Oblasť trhlín, ktorými nepreniká voda, sa uzavrie/prestierkuje materiálom ASODUR-EK98-Wand. Následná injektáž elastickej PU živice AQUAFIN-P4 sa realizuje až po dokonalom vytvrdnutí materiálu.

5 Trvalé utesnenie trhlín

Po okamžitom zastavení priesakov materiálom AQUAFIN-P1 je potrebné následne vykonať injektáž pomocou elastickej PU živice AQUAFIN-P4.

6 Uzavretie otvorov

Po vytvrdnutí injektážnej živice sa najmä z optických dôvodov z povrchu konštrukcie odstráni ASODUR-EK98-Wand, ako aj samotné injektážne hmoždinky. Následne sa otvory uzavrú maltou ASOCRET-BIS-1/6.