Späť

Informácie o ochrane osobných údajov pre návštevníkov webovej stránky

My, spoločnosť SCHOMBURG GmbH & Co. KG by sme vám chceli vysvetliť, akým spôsobom spracúvame vaše údaje. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov je vám k dispozícii náš splnomocnenec pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese thomas@werning.com.

Spracovanie údajov – účel, právny základ, kategórie príjemcov, doba uloženia
Účel: Predstavenie spoločnosti, poskytovanie služieb a/alebo predaj výrobkov, ako aj komunikácia prostredníctvom Internetu.

Cieľom spracovania údajov na tejto webovej stránke sú informácie o výrobkoch a službách našej spoločnosti, spolu s možnosťou používateľov cielene kontaktovať kontaktné osoby v spoločnosti.

Okrem toho spracúvame osobné údaje podľa nasledujúcich právnych základov:
• čl. 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov pre spracovanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby.
• čl. 6 ods. 1 písm. b Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov na plnenie zmluvy s dotknutou osobou, ako aj na vykonávanie príslušných predzmluvných opatrení.
• čl. 6 ods. 1 písm. c Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov pre potrebné spracovanie osobných údajov na plnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame podľa všeobecne aplikovateľného práva EÚ alebo podľa všeobecne aplikovateľného práva krajiny, v ktorej je Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov aplikovateľné úplne alebo čiastočne.
• čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov pre potrebné spracovanie osobných údajov na zachovanie našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán, pokiaľ neprevažujú základné slobody a základné práva, ako aj záujmy dotknutej osoby. Oprávnenými záujmami sú predovšetkým náš hospodársky záujem na poskytnutie našej webovej stránky, bezpečnosť informácií, presadzovanie vlastných právnych nárokov a dodržiavanie ďalších právnych predpisov.

V rámci poskytovania služieb k tomu používame poskytovateľov služieb zaviazaných osobitne k mlčanlivosti a k ochrane osobných údajov. Postúpenie úradom sa realizuje výlučne v prípade existujúcich prioritných právnych predpisov.

Pri návšteve webovej stránky sa vytvorí pripojenie s vaším internetovým prehľadávačom. Tieto nižšie uvedené získané informácie sa ukladajú ako dočasné systémové súbory a zaznamenávajú sa automaticky: adresa IP vášho zariadenia, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatých súborov, webová stránka, z ktorej sa realizoval prístup, resp. z ktorej ste boli presmerovaný na našu stránku (odkazujúca URL), použitý internetový prehľadávač a prípadne operačný systém vášho zariadenia, ako aj názov vášho poskytovateľa.

Uvedené údaje spracúvame na účely bezproblémového vytvorenia pripojenia a systémovej bezpečnosti. Vyplývajúce údaje pripojenia sa vymažú automaticky, spravidla do siedmych dní. Ak sa webová stránka zneužije, tak sa súbory protokolu, ktoré slúžia na dôkazné účely, vymažú až po objasnení incidentu.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi
Prevádzkovateľ webovej stránky zbiera, používa a odovzdáva vaše osobné údaje len vtedy, ak to dovoľuje právny rámec, alebo ak súhlasíte so zberom údajov. Za osobné údaje sa považujú všetky informácie, ktoré slúžia na identifikáciu vašej osoby a ktoré sa týkajú vašej osoby – napríklad vaše meno, vaša e-mailová adresa a telefónne číslo.

Zaobchádzanie s kontaktnými údajmi
V prípade kontaktovania prevádzkovateľa webovej stránky prostredníctvom ponúkaných kontaktných možností sa vaše údaje uložia, aby sme ich mohli následne použiť na spracovanie a zodpovedanie vašej otázky. Bez vášho súhlasu sa tieto údaje neposkytnú žiadnym tretím stranám.

Google Analytics
Táto stránka využíva Google Analytics – službu slúžiacu na analýzu webu od spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Používanie sa realizuje na základe čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Služba Google Analytics využíva takzvané súbory „cookie“ – textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho využívania webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom súborov „cookie“ o využívaní webovej stránky, ako napríklad
- typ/verzia internetového prehľadávača,
- použitý operačný systém,
- odkazujúca URL (stránka, ktorú ste navštívili predtým),
- názov hostiteľa pristupujúceho počítača (adresa IP),
- čas požiadavky servera,
sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tu sa ukladajú. Adresa IP odosielaná vaším internetovým prehľadávačom v rámci služby Google Analytics nie je združovaná s inými údajmi spoločnosti Google. Navyše sme na tejto webovej stránke rozšírili službu Google Analytics o kód „anonymizeIP“. To zaručuje maskovanie vašej adresy IP na anonymný zber všetkých údajov. Len vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP prenáša na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tu sa skráti.

Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie využívania webovej stránky, zostavenie správ o aktivitách na webovej stránke a poskytovanie ďalších služieb pre prevádzkovateľa webovej stránky spojených s využívaním webovej stránky a Internetu. Uloženiu súborov „cookie“ môžete zabrániť použitím príslušného nastavenia vášho internetového prehľadávača; upozorňujeme však na to, že v tom prípade pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Okrem toho môžete zabrániť zberu údajov vytvorených prostredníctvom súboru „cookie“ vzťahujúcich sa na využívanie webovej stránky (vrátane adresy IP) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si na nižšie uvedenom prepojení prevezmete a nainštalujete doplnok pre váš internetový prehľadávač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatívne k doplnku prehľadávača, predovšetkým u internetových prehľadávačov na mobilných zariadeniach, môžete zabrániť zberu prostredníctvom služby Google Analytics kliknutím na toto prepojenie. Nastaví sa Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. „Opt-out-cookie“ platí len v tomto internetovom prehľadávači a len pre našu webovú stránku a uloží sa na vašom zariadení. Ak súbory „cookie“ v tomto internetovom prehľadávači vymažete, musíte znovu nastaviť Opt-out-cookie.

Mapy Google a YouTube
Služby Mapy Google používame na vkladanie máp a službu YouTube na vkladanie videí (právny základ podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f s prevádzkovaním našej webovej stránky a zohľadnením záujmov dotknutých strán prostredníctvom deaktivovania funkcií sledovania v kóde YouTube). Spoločnosť Google LLC v Spojených štátoch amerických sa zaviazala zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov podľa americko-európskeho programu Privacy Shield. Ďalšie informácie o tom nájdete v podrobnom vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google.

Vaše právo na informácie, opravu údajov, vymazanie, nesúhlas a prenosnosť údajov
Kedykoľvek môžete využiť svoje právo na informácie, opravu údajov a vymazanie údajov. Stačí, ak nás jednoducho kontaktujete na vyššie uvedených kanáloch. Ak požadujete vymazanie údajov a my sme zo zákona povinný uchovávať údaje, bude prístup k vašim údajom obmedzený (zablokovaný). To isté platí pri nesúhlase. Vaše právo na prenosnosť údajov môžete využiť, pokiaľ sú k dispozícii technické možnosti u príjemcu a u nás.

Právo podať sťažnosť
Kedykoľvek máte možnosť podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu na ochranu údajov.

Bezpečnosť údajov/šifrovanie
Táto stránka využíva zabezpečený hypertextový protokol (HTTPS). Pripojenie medzi vaším internetovým prehľadávačom a naším serverom sa realizuje šifrovane.

Aktuálnosť a zmena tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Toto sa realizuje spravidla pri ďalšom vývoji alebo prispôsobení použitých služieb. Aktuálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke. Stav tohto vyhlásenia: 14.05.2018