Späť

Tiráž

SCHOMBURG Slovensko

Rybničná 38/F
831 06 Bratislava
Slovenská Republika

Telefón: +421 232 400 502
Telefax: +421 232 400 501
E-mail: schomburg@schomburg.cz

Konateľ
Ing. Jitka Tietjen

IČO: 31638333
IČ DPH: SK2020462037

1. Obsah on-line ponuky
Autor nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za aktuálnosť, korektnosť, úplnosť alebo kvalitu uvedených informácií. Akékoľvek nároky voči autorovi z titulu ručenia, ktoré sa vzťahujú na škody materiálne alebo duševné vzniknuté využitím alebo nevyužitím poskytnutých informácií, resp. využitím chybných alebo neúplných informácií, sú zásadne vylúčené, pokiaľ sa autor nedopustil preukázateľného zavinenia úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.
Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje, aby časti webových stránok alebo celková ponuka boli bez zvláštneho predchádzajúceho ohlásenia menené, doplňované či odstraňované či boli zverejnené dočasne alebo definitívne prerušené.

2. Odkazy a Linky
U priamych alebo nepriamych odkazov na cudzie internetové stránky (Link), ktoré sú mimo dosah zodpovednosti autora, vstupuje povinnosť ručenia v platnosť výhradne v prípade, že autor je zoznámený s obsahom týchto stránok a ďalej je technicky schopný a oprávnený k využitiu týchto stránok zabrániť v prípade protiprávneho obsahu. Autor týmto výslovne prehlasuje, že v dobe nastavenia odkazu odpovedajúcej odkazovanej stránky neobsahovali nelegálne informácie. Na aktuálne či budúce usporiadanie, obsah alebo pôvod odkazovaných/napojených stránok nemá autor akýkoľvek vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu všetkých odkazovaných/napojených stránok, ktoré po nastavení odkazu boli zmenené. Toto ustanovenie platí pre všetky v rámci vlastnej ponuky nastavené odkazy, ako i cudzie zápisy v autorom zriadených knihách hostí, diskusných fórach, zoznamoch linkov, mailing zoznamoch a ostatných databázach, do ktorých je umožnený prístup zvonka. Za nelegálne, chybné alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody, ktoré využitím alebo nevyužitím takých poskytnutých informácií môžu vzniknúť, ručí sám prevádzkovateľ stránok, na ktoré sa odkazuje, nie ten, kto prostredníctvom odkazu na zverejnenie odkazuje.

3. Autorské práva a ochranná značka
Autor usiluje o dodržanie autorských práv na použité grafické dokumenty, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty vo všetkých publikáciách, ako i na používanie vlastných grafických dokumentov, zvukových dokumentov, videosekvenciách a textov alebo na používanie uvedených dokumentov bez licencie. Všetky v rámci internetovej ponuky uvedené a prípadne tretími osobami ochranné známky a logá podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platných autorských a majetkových práv príslušných vlastníkov.
Len na základe uvedenia nie je možné usúdiť, že by ochranné známky neboli chránené právom tretích osôb. Autorské práva pre zverejnené, autorom vytvorené objekty zostávajú zachované u autora stránok. Rozmnožovanie alebo používanie takých grafických dokumentov, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v ostatných elektronických alebo tlačových publikáciách je bez výslovného súhlasu autora zakázané.

4. Ochrana osobných údajov
Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť vloženia osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, názvy), spočíva poskytnutie týchto údajov zo strany užívateľa výslovne na dobrovoľnej báze. Použitie a úhradu všetkých ponúknutých služieb je možno uskutočniť - pokiaľ je to technicky možné a realizovateľné - taktiež bez uvedenia osobných údajov, prípadne zadaním anonymných dát alebo pseudonymu. Nie je povolené využívanie kontaktných údajov zverejnených na webových stránkach (napr. poštové adresy, e-mailové adresy, telefónne alebo faxové čísla) tretími osobami za účelom zasielania informácií, ktoré neboli výslovne vyžiadané. Autor si vyhradzuje právo podniknúť príslušné právne kroky voči rozosielateľom tzv. spam-mailov, ktoré porušujú uvedený zákaz.

5. Právna platnosť tohto vylúčenia záruky
Toto vylúčenie záruky je nutné brať v úvahu ako súčasť internetovej ponuky, z ktorých bolo na tieto stránky poukázané. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu neodpovedajú čiastočne alebo úplne platnému právnemu stavu, zostávajú ostatné časti dokumentu vo svojom obsahu či platnosti nedotknuté.

Spoločnosť SCHOMBURG Slovensko s.r.o. nie je povinná zúčastniť sa na procese urovnania sporu pred spotrebiteľským zmierovacím orgánom a ani na to nie je pripravená. Spoločnosť SCHOMBURG Slovensko s.r.o. sa preto nezúčastní na procese urovnania sporu pred spotrebiteľským zmierovacím orgánom.

Odtlačok sa vzťahuje aj na nasledujúce kanály sociálnych médií:
Facebook: https://www.facebook.com/Schomburg-Gruppe-109999109076091
YouTube: https://www.youtube.com/user/AquafinSchomburg

Copyright
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia.com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg - Fotolia.com
Slider IZOLÁCIE STAVIEB / REKONŠTRUKCIE STAVIEB: © Michel Jaussi
Slider POKLÁDKA OBKLADOVÝCH PRVKOV, PRÍRODNÉHO KAMEŇA A POTEROV: © Amit Geron

Design & Realizácia
LOUIS INTERNET
Agentúra pre koncepciu, design & realizáciu

info@louis.info
http://www.louis.info