Späť

Tiráž

SCHOMBURG Slovensko

Pri majeri 15
831 06 Bratislava
Slovenská Republika

Telefón: +421 2 206 206 56
E-mail: schomburg@schomburg.sk

Konateľ
Alexander Weber
Ing. Matúš Hejtmánek

IČO: 31638333
IČ DPH: SK2020462037

1. Obsah online ponuky
Autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť ani kvalitu uvedených informácií. Akékoľvek nároky voči autorovi z titulu ručenia, ktoré sa vzťahujú na škody materiálne alebo duševne vzniknuté využitím alebo nevyužitím poskytnutých informácií, resp. využitím chybných alebo neúplných informácií, sú v zásade vylúčené, pokiaľ sa autor nedopustil preukázateľného zavinenia, a to úmyselného alebo z hrubej nedbanlivosti. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo na zmenu častí stránok alebo celej ponuky bez predchádzajúceho oznámenia, ako aj doplnenie, vymazanie alebo dočasné zverejnenie alebo definitívne zastavenie.

2. Odkazy a prepojenia
Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie internetové stránky („hypertextové prepojenia“), ktoré sú mimo dosahu zodpovednosti autora, vstupuje do platnosti ručenie len v prípade, že je autor oboznámený s obsahom týchto stránok a ďalej je technicky schopný a oprávnený zabrániť využívaniu týchto stránok v prípade protiprávneho obsahu. Autor týmto výslovne vyhlasuje, že v čase nastavenia odkazu odkazované stránky neobsahovali žiadny nelegálny obsah. Na aktuálne a budúce usporiadanie, obsah alebo pôvod odkazovaných/prepojených stránok nemá autor žiadny vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkého obsahu všetkých odkazovaných/prepojených stránok, ktoré boli zmenené po nastavení odkazu. Toto ustanovenie platí pre všetky v rámci vlastnej ponuky nastavené odkazy, ako aj cudzie záznamy v autorom zriadených knihách hostí, diskusných fórach, zoznamoch prepojení, poštových zoznamoch a iných databázach, do ktorých je umožnený prístup zvonku. Za nelegálne, chybné alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody, ktoré využitím alebo nevyužitím týchto poskytnutých informácií môžu vzniknúť, ručí sám prevádzkovateľ stránok, na ktoré je odkazované, a nie ten, kto prostredníctvom odkazov na zverejnenie odkazuje.

3. Autorské práva a ochranná značka
Autor sa usiluje o dodržanie autorských práv na použité grafické dokumenty, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty vo všetkých publikáciách, ako aj na používanie vlastných grafických dokumentov, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov alebo na používanie uvedených dokumentov bez licencie. Všetky v rámci internetovej ponuky uvedené a prípadne tretími osobami chránené ochranné známky a ochranné značky podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platných autorských a majetkových práv príslušných vlastníkov. Len na základe samotného uvedenia nie je možné usúdiť, že by ochranné známky neboli chránené právami tretích osôb. Autorské práva pre zverejnené, autorom vytvorené objekty zostávajú zachované u autora stránok. Rozmnožovanie alebo používanie takýchto grafických dokumentov, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v ostatných elektronických alebo tlačených publikáciách je bez výslovného súhlasu autora zakázané.

4. Právna platnosť tohto vylúčenia zodpovednosti
Toto vylúčenie zodpovednosti je nutné brať do úvahy ako súčasť internetovej ponuky, z ktorej bolo odkazované na tieto stránky. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú čiastočne alebo úplne platnému právnemu stavu, zostávajú nedotknuté ostatnými časťami dokumentu vo svojom obsahu či platnosti.

Spoločnosť SCHOMBURG Slovensko s.r.o. nie je povinná zúčastniť sa na procese urovnania sporu pred spotrebiteľským zmierovacím orgánom a ani na to nie je pripravená. Spoločnosť SCHOMBURG Slovensko s.r.o. sa preto nezúčastní na procese urovnania sporu pred spotrebiteľským zmierovacím orgánom.

Odtlačok sa vzťahuje aj na nasledujúce kanály sociálnych médií:
Facebook: https://www.facebook.com/Schomburg-Gruppe-109999109076091
YouTube: https://www.youtube.com/user/AquafinSchomburg

Copyright
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia.com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg - Fotolia.com
Slider IZOLÁCIE STAVIEB / REKONŠTRUKCIE STAVIEB: © Michel Jaussi
Slider POKLÁDKA OBKLADOVÝCH PRVKOV, PRÍRODNÉHO KAMEŇA A POTEROV: © Amit Geron

Design & Realizácia
LOUIS INTERNET
Agentúra pre koncepciu, design & realizáciu

info@louis.info
http://www.louis.info