Späť

Dodatočná horizontálna clona injektážnym krémom

Key Facts

1 Vytvorenie vrtov

Pomocou elektropneumatického zariadenia (vytvárajúceho minimálne otrasy) sa v murive vytvoria vrty s priemerom min. 12 mm, pri dodržaní osovej vzdialenosti 10 – 12,5 cm.

2 Očistenie vrtov

Pred injektážou sa z vrtov starostlivo odstráni prach, aby sa dosiahlo čo najlepšie vsakovanie materiálu do muriva.

3 Vytvorenie horizontálnej clony

Po očistení vrtov sa pristúpi k netlakovej injektáži AQUAFINu-i380 pomocou vhodnej ručnej vytláčacej pištole na kartuše a tzv. „salámy“, s príslušnou koncovkou. Pomalým injektovaním, za súčasného vyťahovania koncovky pištole (hadičky) z vrtu sa musí dosiahnuť jeho úplné vyplnenie. Po vsiaknutí AQUAFINu-I380 do muriva sa následne vrty vyplnia výplňovou maltou ASOCRETom-BM.