Späť

Obmedzenia pre diizokyanáty vyplývajúce z nariadenia REACH (*)

V auguste 2020 bol v rámci Európskej únie zverejnený zvláštny Úradný vestník obsahujúci nové nariadenie REACH týkajúci sa obmedzení pre výrobky s obsahom diizokyanátov. Hlavným cieľom týchto obmedzení je zabrániť riziku senzibilizácie pokožky a dýchacích ciest diizokyanátmi u ľudí, ktorí s takýmito výrobkami pracujú.

Na ktoré materiály sa uvedené opatrenia vzťahujú?
Diisokyanáty tvoria základ pre výrobky na báze polyuretánu. Uvedené nariadenie REACH sa vzťahuje na materiály s obsahom diizokyanátov > 0,1 %. Výrobky s nižším podielom tomuto nariadeniu nepodliehajú. Z nášho sortimentu sa nariadenie REACH vzťahuje na nasledovné výrobky:
- ASOFLEX-AKB-Wand (zložka B),
- ASOFLEX-AKB-Boden (zložka B),
- ASOFLEX-SDM (zložka B),
- ASODUR-V2250 (zložka B),
- AQUAFIN-P1,
- AQUAFIN-P4 (zložka B),
- ASODUR-GH-S (zložka B),
- ASO-Unigrund-PU,
- PU-KLEBER-GK 310,
- PARKETT-KLEBER-PK 405.
Poznámka: Od začiatku roku 2023 sa dané nariadenie nevzťahuje na výrobok INDUFLEX-PU a pracujeme intenzívne na tom, aby napríklad výrobky ASOFLEX-AKB a ASODUR-V2250 boli v budúcnosti tiež vyňaté z tejto regulačnej oblasti.

Aké povinnosti vyplývajú z uvedeného nariadenia pre Vás?
Výrobcovia a profesionálni užívatelia pracujúci s materiálmi s nadlimitným obsahom diizokyanátov sú od 24.8.2023 povinní každých 5 rokov absolvovať bezpečnostné školenie. Za účasť na týchto školeniach nesie zodpovednosť zamestnávatelia pracovníkov resp. SZČO, ktorí/é budú pracovať s takými látkami. Ohľadne potrebného školenia sa obráťte na Vášho bezpečnostného technika resp. pracovnú zdravotnú službu.
ISOPA/ALIPA a rad priemyselných partnerov spustili komplexný školiaci program k zaisteniu bezpečného používania diizokyanátov pre výrobcov a profesionálnych užívateľov, ktorý je dostupný v 23 jazykoch na stránke https://www.safeusediisocyanates.eu/sk/
Základný prehľad dôležitých bezpečnostných pravidiel je zverejnený v rôznych jazykoch na stránke: https://www.safeusediisocyanates.eu/sk/posters

(*) REACH je európske nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok.