Späť

často kladené otázky (FAQs)

1. Stavebné hydroizolácie

Možno AQUAFIN-2K/M (biely alebo sivý) spracovávať aj strojovo?

Áno, napríklad pomocou PFT-Swing. Popis potrebnej výbavy nájdete pri výrobku AQUAFIN-2K/M.

Prečo by sa mala používať textília ASO-Systemvlies-02 na hrubovrstvé bitúmenové hydroizolačné stierky?

Použitie textílie ASO-Systemvlies-02 predstavuje ochranné opatrenie, ktoré odporúčame:
• k ochrane pred poškodením v priebehu reakcie / schnutia vrstvy,
• na zamedzenie rýchleho zavädnutia čerstvého materiálu na jeho povrchu, čo by viedlo k skráteniu času tuhnutia resp. schnutia,
• k ochrane pred škodiacim vplyvom posunu alebo sklzu drenážnych alebo izolačných dosiek.
Ihneď po nanesení sa povrch bitúmenovej hydroizolačnej vrstvy prikryje ochrannou fóliou. Vďaka tomu sa následné ochranné vrstvy ako napr. tepelnoizolačné dosky nelepia priamo na hydroizoláciu. ASO-Systemvlies-02 vytvorí klznú vrstvu, ktorá chráni bitúmenovú hydroizoláciu pred poškodením napr. následkom posunu izolačných dosiek pri zasypávaní výkopu.

Čo je „biela vaňa“?

Pod pojmom „biela vaňa“ sa rozumie stavebná konštrukcia vytvorenáz vodotesného betónu. Podľa nemeckého výboru pre železobetón sú tieto konštrukcie čiastočne alebo úplne v kontakte so zeminou. Betón preberá bez dodatočného vytvorenia hydroizolácie nosnú aj tesniacu funkciu. Škáry a prestupy potrubí alebo káblov sa vyhotovia príslušnými tesniacimi opatreniami. Konštrukcia a plánovanie vodotesných stavieb z betónu musí byť v súlade s platnými predpismi. Pri návrhu tohto typu konštrukcií zohráva vedľa konzistencie betónu dôležitú úlohu tiež utesnenie jednotlivých detailov (škár, ...) a obmedzenie šírky trhlín.

Aké požiadavky sú kladené na podklad pod hydroizolácie?

Pre aplikáciu hydroizolácie sú vhodné nasledujúce podklady: murivo z tehál a vápennýchtvárnic, pórobetónu, zmiešané murivo, betón alebo železobetón a omietky. Všetky spomínané podklady musia byť čisté, bez obsahu mastnôt, prachu a všetkých ostatných látok znižujúcich priľnavosť. Priľnavosť hydroizolácie na podklade nesmie byť negatívne ovplyvnená.

Aké úlohy spĺňa hydroizolácia spodnej stavby?

Hydroizolácia podzemných častí stavieb má za úlohu trvale chrániť stavbu pred vlhkosťou a zabezpečiť vo vnútornom priestore podmienky pre jeho predpokladané užívanie.Používané hydroizolačné produkty a systémové komponenty musia byť medzi sebou kompatibilné a zosúladené. Hydroizolácia musí byť vo všetkých detailoch (soklová časť, prestupy potrubí a káblov, styk vodorovnej a zvislej izolácie) zrealizovaná tak, aby zabezpečovala dlhodobú ochranu proti vlhkosti.

Aká penetrácia je vhodná pod COMBIDIC-1K?

ASOL-FE zriedený vodou v pomere 1:5; penetračný náter musí pred nanesením prípravku COMBIDIC-1K dôkladne preschnúť.

2. Rekonštrukcia stavieb

V akých hrúbkach sa musí nanášať sanačná omietka?

Minimálna hrúbka sanačných omietok THERMOPAL podľa zaťaženia podkladu soľami je 20 mm. Táto vrstva sa môže naniesť v jednom pracovnom kroku. Pri vysokom alebo strednom zaťažení sa musí sanačná omietka nanášať v dvoch vrstvách v celkovej min. hrúbke medzi 25 mm a max. 40 mm. Medzi jednotlivými vrstvami by mal byť dodržaný časový odstup jeden milimeter hrúbky za jeden deň.

Možno THERMOPAL-SR24 resp. THERMOPAL-SR44-biely spracovávať aj strojovo?

Áno, napríklad pomocou PFT-G4. Popis potrebnej výbavy nájdete v technickej dokumentácii k príslušnému výrobku.

Aký spojovací mostík je potrebný pod sanačnú omietku?

Ako podklad pre sanačné omietky THERMOPAL-SR24, THERMOPAL-SR44, THERMOPAL-GP ako aj THERMOPAL-ASP45 sa používa špric THERMOPAL-SP. Obvykle sa pod sanačné omietky nanáša polokrycí špric (stupeň krytia ˂50%) tak, aby sa vytvoril drsný povrch. Podkladný špric sa nanáša pod sanačné omietky celoplošne vtedy, keď je podklad ošetrený hydroizolačnou stierkou. Pri silne nasiakavých a slabo nasiakavých podkladoch sa k zámesovej vode môže pridať prísada ASOPLAST-MZ.
THERMOPAL-SP sa môže použiť aj ako špric pod bežné cementové alebo vápennocementové omietky.

Aké sú rozdiely v sanačných omietkach?

SCHOMBURG sanačné omietkyTHERMOPAL-SR24, THERMOPAL-SR44-weiss, ako aj jadrová omietka THERMOPAL-GP11 sú produkty certifikované podľa WTA (smernica WTA 2-2-91/D). Sanačné omietky podľa smerníc WTA majú hydrofóbnu schopnosť a zvýšenú priepustnosť vodnej pary, pri súčasne zníženej kapilárnej nasiakavosti. THERMOPAL-SR44-weiss sa navyše vyznačuje zníženou spotrebou (spotreba: 7,5kg/m2/cm).
Výhoda THERMOPALu-SR24 spočíva v rýchlejšom tvrdnutí, čo umožňuje skoré upravovanie povrchu omietky (ako napr. zdrsnenie, škrabanie).
Oblasť použitia jednotlivých sanačných omietok SCHOMBURG je v zásade rovnaký.

Aké farby sa môžu použiť na sanačné omietky?

Na sanačné omietky sa používajú vysoko difúzne nátery ako napr. silikátové farby, aby sa neznížila účinnosť sanačného systému. Toto platí taktiež pre ďalšie vrstvy ako napr. jemný štuk alebo dekoratívne omietky.
Keďže sa na povrchy stien opravených sanačnými omietkami najčastejšie nanášajú biele farebné nátery, ponúka spoločnosť SCHOMBURG ako alternatívu sanačnú omietku THERMOPAL-SR44-weiss v bielej farbe, kde dodatočný náter spravidla odpadá.

Načo sa používajú sanačné omietky?

Sanačné omietky sa používajú k vytvoreniu difúzne otvoreného suchého povrchu omietky na vlhkých a/alebo soľami zaťažených vnútorných alebo vonkajších stenách. Sanačné omietky majú v porovnaní s bežnými omietkami relatívne vysoký obsah vzduchových pórov, ktoré sú dôležité pre umožnenie vykryštalizovania škodlivých solí v omietke, tak, aby pritom nedošlo k jej poškodeniu.

3. Potery

Môžu sa špeciálne potery SCHOMBURG použiť v exteriéri?

Potery vytvorené zo suchých maltových zmesí ASO-EZ2-Plus, ASO-EZ4-Plus, ASO-EZ6-Plus a ASO-EZ-LIGHT-Plus je možné použiť v exteriéri, pokiaľ sa na nich zrealizuje vhodná hydroizolácia SCHOMBURG.

Môžu sa SCHOMBURG Špeciálne potery strojovo spracovať?

Áno, výrobky ASO-EZ2-Plus, ASO-EZ4-Plus, ASO-EZ6-Plus a ASO-EZ-LIGHT-Plus
sa môžu strojovo spracovávať. K zamiešaniu odporúčame prístroj Estrich-Boy firmy Brinkmann so 65 mm priemerom hadice alebo iné stroje na spracovanie poterov PFT, Putzmeister, Mixocret a pod. Dodržovať predpísanú dávku zámesovej vody, zabrániť nadmernému dávkovaniu vody!

Môžu sa špeciálne potery SCHOMBURG použiť aj vo vlhkom prostredí?

Vo vlhkých priestoroch (triedy zaťaženia A0, A, B0, C podľa smernice Nemeckého centrálneho spolku pre stavebníctvo ZDB), je možné pomocou suchej maltovej zmesi ASO-EZ2-Plus, ASO-EZ4- Plus, ASO-EZ6-Plus a ASO-EZ-LIGHT-Plus vytvoriť poter, pokiaľ sa na potere následne zrealizuje vhodná hydroizolácia SCHOMBURG. V bazénoch, triedach zaťaženia B podľa smernice ZDB (tlaková voda), sa použije poter ASO-EZ2-Plus alebo ASO-EZ4-Plus, pričom následne sa na ňom musí vytvoriť vhodná hydroizolácia SCHOMBURG.

Je potrebné aj u nového cementového poteru mechanicky ošetriť povrch (napr. brokovaním) pred nanesením ďalšej vrstvy?

Áno, keďže práve u nového cementového poteru sa takýmto opatrením zistia a odstránia vrstvy zhoršujúce priľnavosť (napr. cementové mlieko, štrkové hniezda, atď.).

Kedy sú špeciálne potery SCHOMBURG pochôdzne/zaťažiteľné?

ASO-EZ2-Plus: pochôdzny po cca. 6 hodinách; po cca. 4 dňoch možná pokládka dlažieb a platní; plne zaťažiteľný po cca. 7 dňoch.
ASO-EZ4-Plus: pochôdzny po cca 6 hodinách; po cca. 4 dňoch možná pokládka dlažieb a platní; plne zaťažiteľný po cca. 7 dňoch.
ASO-EZ6-Plus: pochôdzny po cca. 4 hodinách; po cca. 1 dni možná pokládka dlažieb a platní; plne zaťažiteľný po cca. 7 dňoch.
ASO-EZ-LIGHT-Plus: pochôdzny po cca. 48 hodinách; po cca. 28 dňoch možná pokládka dlažieb a platní; plne zaťažiteľný po cca. 28 dňoch.

Aký poter sa ideálne hodí na drevený trámový strop?

Drevené trámové stropy môžu byť pri realizácii cementového poteru nadmerne staticky zaťažené (vlastnou váhou poteru) a strop môže byť namáhaný pôsobením vody obsiahnutej v potery. Často nie je k dispozícii ani potrebná výška pre vytvorenie vrstvy napr. pri dverách, takže túto variantu nemožno aplikovať. Preto odporúčame na podobné podklady realizovať ľahký poter na báze epoxidovej živice ASODUR-LE, ktorý vďaka svojej nízkej plošnej hmotnosti a malej hrúbke vrstvy vyhovuje týmto náročným požiadavkám.

Aký prípravok môžeme použiť ako kontaktný a adhézny mostík pod viazaný poter na cementovej báze?

Buď flexibilný adhézny mostík ASOCRET-HB-flex alebo alternatívne zmes, ktorú si pripravíte z poterovej malty a ASOPLASTu-MZ zriedeného vodou v pomere 1:1.

Ktoré špeciálne potery SCHOMBURG sú vhodné pre vyhrievané potery?

ASO-EZ2-Plus, ASO-EZ4-Plus, ASO-EZ6-Plus sú vhodné pre vyhrievané potery. Tieto špeciálne potery je v zmysle všeobecne uznávaných technických pravidiel možné vyhrievať už po 3 dňoch.

Ako najlepšie schne zhotovený poter?

Všetky zhotovené potery musia byť chránené pred prievanom. V prvom týždni po zhotovení poteru sa môžu otvoriť okná len „na vetračku“, a to len na jednej strane miestnosti resp. priestoru. Následne sa odporúča priame vetranie (úplne otvorené okno) na cca. 1,5 hodiny, tri až štyri krát za deň.

4. Pokladanie obkladov a dlažieb

Cementový poter je potrebné pred kladením dlaždíc vyrovnať - čo odporúčate?

Na vyrovnanie povrchu cementového poteru doporučujeme použiť liatu stierku SOLOPLAN 30. Nanáša sa vo vrstve hrúbky od 3 do 30 mm a slúži k vyhladeniu, vyrovnaniu, nivelácii a vyplneniu dier v podklade. Pri hrúbke vrstvy ≤ 20 mm je nutné podklad z betónu a cementového poteru napenetrovať prípravkom ASO-Unigrund-GE. Ak je hrúbka vrstvy> 20 mm, na podklad použijeme penetračný náter ASODUR-GBM s následným výdatným posypom kremičitého piesku zrnitosti 0,5 -1,0 mm. Okrajové škáry a škáry polí, oddeľovacie a pohybové škáry je nutné prevziať resp. vytvoriť na patričných miestach a uzavrieť pomocou vhodných prostriedkov napr. samolepiacou okrajovou izolačnou páskou RD-SK50! Na SOLOPLAN-30 nanesený vo vrstve hrúbky ≤ 20 mm možno už po cca 16 hodinách pokladať dlažbu alebo platne.

Existuje vhodné lepidlo na kladenie dlažby na potery zo síranu vápenatého (anhydtit) so zvýšenou zvyškovou vlhkosťou?

Poter zo síranu vápenatého (anhydrit) sa najprv zbrúsi, zvyšky sa odsajú a podklad sa opatrí vhodným penetračným náterom napr. ASO-Unigrundom. Obsah vlhkosti v síranovápenatom (anhydritovom) poteru sa pred pokládkou stanovuje tzv. CM-metódou. Ak sa majú keramické dlaždice alebo dosky klásť na síranovápenatý poter so zostatkovou vlhkosťou presahujúcou aktuálne udávané maximálne hodnoty, možno tolerovať u nevykurovaných konštrukcií najviac 1,5%, u vykurovaných poterov 1,0%.
Obkladový materiál používaný v tomto prípade musí vykazovať minim. podiel škár 2% (tj. ak je rozmer dlaždíc napr. 40/40, veľkosť škáry bude 4 mm). U dlaždíc umožňujúcich difúziu vody možno požadovanú veľkosť škáry znížiť. K pokládke je vhodné lepidlo na potery UNIFIX-AEK.
Kladenie dlažby na ešte nevyzretý poter predstavuje špecifickú konštrukčnú záležitosť, ktorú odporúčame zhotoviteľovi konzultovať s klientom.

Je v miestach zaťažených vlhkosťou nutné pod obkladom urobiť aj hydroizoláciu?

Obklady / dlažby nie sú s ohľadom na ich škáry vodonepriepustné v požadovanej miere, a preto v miestach zaťažených vlhkosťou je nutná hydroizolácia chrániaca podklad pred prenikaním vlhkosti. Podľa stupňa konkrétneho zaťaženia sa potom zvolí vhodný systém izolácie proti vode.

Nerovnosti povrchu na poteru zo síranu vápenatého (anhydrtit) je nutné vyrovnať - aký postup odporúčate?

Povrch síranovápenatého (anhydritového) poteru sa zbrúsi, zvyšky sa odsajú a podklad sa opatrí vhodným penetračným náterom napr. ASO-Unigrund. Okrajové škáry a škáry polí, oddeľujúce a pohybové škáry je nutné prevziať resp. vytvoriť na patričných miestach a uzavrieť pomocou vhodných prostriedkov napr. samolepiacou okrajovou izolačnou páskou RD-SK50! Odporúčame použiť podlahovú nivelačné stierku ASO-NM15. ASO-NM15 sa nanáša vo vrstve hrúbky od 2 mm do 30 mm.

Ako správne pokladať dlažbu na novo zhotovený cementový poter?

Najprv je nutné zistiť zvyškovú vlhkosť metódou CM. Obsah vlhkosti v potere na izolačnej alebo separačnej vrstve nesmie presahovať 2,0 CM%. Vykurované potery sa najprv nahrievajú. U viazaných cementových poterov meranie vlhkosti odpadá. K pokládke obkladových prvkov do tenkého lôžka môžeme použiť lepidlá ako napr. AK7P, SOLOFLEX, LIGHTFLEX a pod. Pomocou vysoko flexibilného lepidla UNIFIX-S3/UNIFIX-2K možné obklady / dlažby klásť aj na čerstvý poter, ako náhle je už pochôdzny. Pri pokladaní dlažby na čerstvé cementové potery však musíme zohľadniť aj skutočnosť, že kým proces tuhnutia poteru neskončí, je jeho pevnosť nižšia. Preto nie je povolené podklad mechanicky zaťažovať (pokladaním ťažkých predmetov). Nedostatočne pevný povrch je pred pokládkou nutné odstrániť. Pokládka dlažby na čerstvý cementový poter predstavuje špecifickú konštrukčnú záležitosť, ktorú odporúčame zhotoviteľovi konzultovať s klientom.

Aké systémy ponúka Schomburg k pokládke dlaždíc a dosiek do vonkajších priestorov - na balkóny a terasy? Na čo si máme pritom dávať pozor?

Voľba správneho systému pri pokládke dlaždíc z kameňa a keramiky na balkóny a terasy je veľmi dôležitá. Z dôvodu odlišnej teplotnej rozťažnosti použitých materiálov dochádza pri zmenách teploty vo vonkajšom prostredí k vzniku pnutia, ktoré je potrebné trvale kompenzovať tak, aby sa zabránilo jeho deštruktívnemu pôsobeniu. Ďalšou vecou sú dĺžky okrajov jednotlivých polí obkladu tvorených dilatačnými špárami, tie je v závislosti na teplotnom namáhaní nutné obmedziť na 2 - 5 m. Pole by malo byť čo najkompaktnejšie a pokiaľ možno s pomerom strán 1:2. Tiež je nutné pamätať resp. vytvoriť potrebný 2% sklon.

Schomburg ponúka hydroizoláciu pomocou flexibilnej minerálne stierky AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K / M a kladenie dlaždíc s vysoko flexibilným dvojzložkovým lepidlom UNIFIX-2K.

Aké výhody nám prinášajú dlažby a obklady?

Veľkou výhodou všetkých druhov dlažieb / obkladov je ich hygiena. Ľahko sa čistia a netvoria na ich povrchu nežiaduce organizmy ako napr.: baktérie, plesne, patogény. Sú vhodné pre alergikov, nakoľko majú antistatické vlastnosti a prach z ich povrchu je ľahko odstrániteľný. Keramika je ekologická a šetrná k životnému prostrediu. Taktiež je bez chuti, zápachu, neuvoľňujú sa z nej žiadne látky a neprijíma látky z okolitého prostredia. Navyše má dlhú životnosť, čo je ďalšie pozitívum pre životné prostredie. Dlaždice sú ideálne ako podlahové krytiny pre energeticky úsporné podlahové kúrenie, pretože teplo z kúrenia môže dobre prejsť cez keramickú podlahu.

Na čo si dávať pozor pri pokládke dlažby na potery zo síranu vápenatého (anhydrit)?

Poter zo síranu vápenatého (anhydtit) sa najprv zbrúsi, zvyšky sa odsajú a podobne ako ostatné podklady tohto typu sa opatria vhodným penetračným náterom napr. ASO-Unigrundom. Vykurované potery je nutné pred pokládkou nechať vyschnúť príp. umelo vysušiť nahrievaním. K posúdeniu zrelosti poteru slúži meranie zvyškovej vlhkosti pomocou CM-prístroja (hodnoty zvyškovej vlhkosti pre síranovápenaté (anhydritové) potery bez vykurovania: 0,5 CM%, pre vykurované síranovápenaté (anhydritové) potery: 0,3 CM%). K samotnej pokládke je vhodné napr. flexibilné lepidlo do liateho lôžka MONOFLEX-FB-SE, LIGHTFLEX, SOLOFLEX.

Čo si máme predstaviť pod pojmom "príprava podkladu"?

Na odstránenie vrstiev napr. prachu, nečistôt, cementových povlakov, starých omietok a náterov, stierok a pod, ktoré nie sú nosné a znižujú prídržnosť obkladov / dlažby k podkladu, sa používajú mechanické metódy prípravy podkladu napr. očistenie metlou, pieskovanie, otrýskanie alebo očistenie vysokotlakovou vodou, brúsenie, frézovanie atď. Prípadné trhliny v podklade je nutné pred pokládkou obkladov / dlažby uzavrieť napr. vhodnou vyrovnávacou stierkou na báze živice. Ak u plávajúceho poteru nemožno z dôvodu trhlín úplne vylúčiť pohyby, pohybové škáry ich musia byť schopné prenášať. Ak to nie je vzhľadom na priebeh trhliny možné, trhlina sa uzavrie vhodnou hmotou na báze živice a v poteru sa zhotoví dilatačná špára prispôsobená veľkosti obkladu.

Ktoré cementové škárovacie malty možno použiť pre vyškárovanie podlahovej dlažby z prírodného kameňa?

Buď jemnú škárovaciu maltu Cristallfuge (pre šírku škáry do 7 mm) alebo v niektorých prípadoch tiež ASO-Flexfuge (pre šírku škáry až do 20 mm).

Ako možno posúdiť podklad, či je vhodný k pokládke dlažieb?

Posúdenie a príprava podkladu predstavujú dôležitú súčasť samotnej realizácie. Odborné skontrolovanie podkladu predstavuje úlohu realizátora. Zle pripravené podklady sú často príčinou poškodenia zhotovených dlažieb / obkladových prvkov. Prostredníctvom odbornej prípravy podkladu sa dosiahne optimálne spojenie podkladu s dlažbou /obkladom. K úplnej skúške podkladu patria nasledujúce kroky:
1.) Vizuálne posúdenie.
2.) Odskúšanie rovinnosti: Povolené rozmerové tolerancie sú stanovené v DIN 18202 „Prípustné tolerancie v stavebných konštrukciách“. Skúška sa vykonáva meracou latou a klinom.

3.) Hmatom: pretrením povrchu holou rukou sa môžu stanoviť nečistoty ako napr. prach.
4.) Poklepaním po podklade: napr.pomocou kladivka – je možné na základe zmeny zvuku stanoviť duté miesta.
5.) Zmáčacím testom: pokropením povrchu vodou napr. pomocou kefy a sledovaním nasiakavosti podkladu. Voda musí v krátkom čase vsiaknuť do podkladu. Pokiaľ voda nevsiakne, je to náznak zvýšenej vlhkosti podkladu, rôzne separačné látky nachádzajúce sa na podklade, cementové mlieko a pod.
6.) Test kladivom: test sa používa na detekciu , tenkých, tvrdých vrstiev, pod ktorými sa nachádzajú mäkšie vrstvy. Pri teste dôjde k porušeniu tvrdej škrupiny na povrchu podkladu.
7.) Mriežková vrypová skúška: na základe vrypov usporiadaných do kosoštvorca do povrchu podkladu, ktoré vyhotovíte ryhovačkou, môžete posúdiť vlastnosti povrchu (vrstvy, tvrdosť atď.). Ak je možné vyhotovenie vrypov do povrchu, nesmie na priesečníkoch vrypov dochádzať k vyľamovaniu materiálu z podkladu.
8.) Meranie vlhkosti: Meranie vlhkosti je skúška k stanoveniu zrelosti podkladu pre lepenie obkladových prvkov. Maximálny obsah vlhkosti pre pokládku dlažieb alebo obkladov musí byť pri cementových poteroch (na tepelnej izolácii) 2,0%, pri poteroch zo síranu vápenatého (anhydrit) 0,5% (nevykurovaný) resp. 0,3% (vykurovaný), stanovený CM prístrojom. S elektronickými vlhkomermi je možné vykonať nedeštruktívne skúšky, avšak tieto merania nám dávajú len orientačné hodnoty.

5. Priemyselné podlahy

Po akom čase sa vo všeobecnosti u cementom pojených podkladoch dosiahne zvyšková vlhkosť ≤ 4%, ktorá je predpokladom pre nanesenie bežných povrchových úprav na báze reaktívnych živíc?

To záleží od hrúbky daného konštrukčného prvku, ako aj od okolitých podmienok. V prípade cementových poterov možno orientačne predpokladať, že požadovaná zvyšková vlhkosť sa dosiahne po cca. 28 dňoch, u monolitických betónov po približne 3 mesiacoch.

Môžeme regulovať čas tvrdnutia 2-zložkových epoxidových alebo polyuretánových živíc pridávaním rozličných dávok tvrdidla (B-zložky)?

Nie, pretože pokiaľ nedodržíme predpísaný zmiešavací pomer oboch zložiek, prebytočné množstvo nezreaguje a výsledná vrstva vôbec nevytvrdne alebo vytvrdne nerovnomerne (v zrealizovanej ploche ostanú mäkké miesta).

Možno zrealizovať povrchovú úpravu materiálmi na báze reaktívnych živíc aj na plochách s veľkým sklonom alebo na zvislých stenách?

Áno, ak sa do prípravku pridá tixotrópna prímes proti stekaniu, napr. INDU-Faserfüllstoff.

Je potrebné aj u nového cementového poteru mechanicky ošetriť povrch (napr. brokovaním) pred nanesením ďalšej vrstvy?

Áno, keďže práve u nového cementového poteru sa takýmto opatrením zistia a odstránia vrstvy zhoršujúce priľnavosť (napr. cementové mlieko, štrkové hniezda, atď.).

Kedy je potrebné vrstvu z reaktívnej živice odvzdušniť pomocou ihličkového valčeka?

U vrstiev s plošnou spotrebou materiálu od 1,5 kg m² a viac pri 1 pracovnom kroku. K odvzušneniu pomocou ihličkového valčeka sa pristúpi až po cca. 20 minútach od jej nanesenia.

Prečo reaguje 2-zložková epoxidová živica tak rýchlo, že nemožno materiál plynule spracovať?

Pre reakciu materiálu majú zásadný vplyv tak teplota podkladu a nanášaného materiálu, ako aj čas jeho spracovateľnosti. Po zmiešaní oboch zložiek (pozri príslušný Technický list výrobku) sa materiál musí ihneď vyliať na podklad , teplota materiálu sa tak rýchlo prispôsobí teplote podkladu a tým sa predĺži čas spracovateľnosti. Čím kompaktnejšia / hrubšia vrstva namiešaného materiálu sa v nádobe nachádza, tým vyššia je jeho reaktivita. Ak si nemožno pomôcť inak (napr. pri aplikácii na zvislé plochy), odporúčame na spracovanie materiálu používať nádobu s veľkým priemerom. Nikdy neaplikujte materiál priamo z originálneho obalu.

Aké nástroje potrebujeme pre nanášanie materiálov na báze reaktívnych živíc?

K zmiešaniu zložiek: vhodná zmiešavacia nádoba (nie je súčasťou dodávky), miešacie zariadenia napr. nízkootáčková ručná el. vŕtačka so zmiešavacou špirálou, príp. váha.

K aplikácii penetrácie, resp. tenkovrstvého uzatváracieho náteru: valček odolný voči rozpúšťadlám, prípadne štetec.

K aplikácii stierkovaním: murárska lyžica, stierka (zubová), ihličkový valček, obuv z ihlicovou podrážkou.