Zpět

Tiráž

SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.

Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10
Česká republika

Telefon: +420 731 412 580
Telefax: +420 274 782 546
E-mail: schomburg@schomburg.cz

Jednatel
Alexander Weber – jednatel společnosti
Pavel Hikl – ředitel společnosti, prokurista

IČO: 49621688
DIČ: CZ49621688

1. Obsah nabídky online
Autor si vyhrazuje právo nezodpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se týkají škod hmotné nebo nehmotné povahy, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud autor neprokáže úmyslné zavinění nebo z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné a nepovinné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně nebo trvale zastavit publikaci.

2. Doporučení a odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky („hypertextové odkazy“), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, by povinnost ručení vstoupila v platnost pouze v případě, že autor zná obsahy a bylo by pro něj technicky možné a přiměřené, zamezit v případě nezákonných obsahů jejich používání. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyly na odkazovaných stránkách patrné žádné nelegální obsahy. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí vzhled, obsahy nebo autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerých obsahů všech odkazovaných/propojených stránek, které byly změněny po vytvoření odkazů. Toto prohlášení se vztahuje na všechna doporučení a odkazy vytvořené v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i na externí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, poštovních seznamech a ve všech dalších formách databází, k jejichž obsahu je umožněn externí přístup k zápisu. Za nelegální, nesprávné nebo neúplné obsahy a zejména za škody vyplývající z použití nebo nepoužití takto prezentovaných informací je odpovědný pouze poskytovatel stránky, na kterou byl odkaz uveden, a nikoli osoba, která se pouze odkazuje na příslušný zveřejněný materiál prostřednictvím odkazů.

3. Autorské právo a právo na označení
Autor usiluje o dodržování autorských práv ke grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům používaným ve všech zveřejněných publikacích, o používání jím vytvořených grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů nebo o využívání grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, které jsou bez licence. Všechny ochranné známky a výrobní značky zmíněné v internetové nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného práva na označení a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranných známkách neznamená, že nejsou chráněny právy třetích osob! Autorské právo ke zveřejněným, autorem vytvořeným objektům zůstává u autora stránek. Rozmnožování nebo používání takovýchto grafik, zvukových dokumentů, videozáznamů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného povolení autora zakázáno.

4. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu plně neodpovídaly nebo pozbyly platnost vůči platnému právnímu stavu, zůstávají tímto zbylé části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.

Společnost SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o. není povinna se účastnit jednání o urovnání sporů před smírčím orgánem pro spotřebitele a není k tomu ani připravena. Společnost SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o. se tedy neúčastní jednání o urovnání sporů před smírčím orgánem pro spotřebitele.

Otisk se vztahuje také na následující kanály sociálních médií:
Facebook: https://www.facebook.com/Schomburg-Gruppe-109999109076091
YouTube: https://www.youtube.com/user/AquafinSchomburg

Copyright
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia.com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg - Fotolia.com
Slider Izolace staveb/rekonstrukce staveb: © Michel Jaussi
Slider Pokládka obkladů/přírodního kamene/potěrů: © Amit Geron

Design & Realizace
LOUIS INTERNET
Agentura pro koncepci, design & realizaci

info@louis.info
http://www.louis.info