Zpět

Tiráž

SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.

Na univerzitním statku 2
108 00 Praha 10-Malešice
Česká republika

Telefon: +420 731 412 580
Telefax: +420 274 782 546
E-mail: schomburg@schomburg.cz

Jednatel
Ing. Jitka Tietjen

IČO: 49621688
DIČ: CZ49621688

1. Obsah on-line nabídky
Autor nepřebírá jakoukoli zodpovědnost za aktuálnost, korektnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací. Jakékoli nároky vůči autorovi z titulu ručení, které se vztahují na škody materiální nebo duševní vzniklé využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, resp. využitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud se autor nedopustil prokazatelně zavinění úmyslného nebo z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje, aby části webových stran nebo celková nabídka byly bez zvláštního předchozího ohlášení měněny, doplňovány či odstraňovány či bylo zveřejnění dočasně nebo definitivně přerušeno.

2. Odkazy a Linky
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky (Link), které jsou mimo dosah zodpovědnosti autora, vstupuje povinnost ručení v platnost výhradně v případě, že autor je seznámen s obsahem těchto stránek a dále je technicky schopen a oprávněn využívání těchto stránek zabránit v případě protiprávního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době nastavení odkazu odpovídající odkazované stránky neobsahovaly nelegální informace. Na aktuální či budoucí uspořádání, obsah nebo původ odkazovaných/napojených stránek nemá autor jakýkoli vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných/napojených stránek, které po nastavení odkazu byly změněny. Toto ustanovení platí pro všechny v rámci vlastní nabídky nastavené odkazy, jakož i cizí zápisy v autorem zřízených knihách hostů, diskusních fórech, seznamech linků, mailing seznamech a ostatních databází, do kterých je umožněn přístup zvenčí. Za nelegální, chybné nebo neúplné obsahy a především za škody, které využitím nebo nevyužitím takových poskytnutých informací mohou vzniknout, ručí sám provozovatel stránek, na které je odkazováno, nikoli ten, kdo prostřednictvím odkazu na zveřejnění odkazuje.

3. Autorská práva a ochranná značka
Autor usiluje o dodržení autorských práv na použité grafické dokumenty, zvukové dokumenty, videosekvence a texty ve všech publikacích, jakož I na používání vlastních grafických dokumentů, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů nebo na používání uvedených dokumentů bez licence. Všechny v rámci internetové nabídky uvedené a případně třetími osobami ochranné známky a loga podléhají bez omezení ustanovením platných autorských a majetkových práv příslušných vlastníků. Pouze na základě uvedení nelze usuzovat, že by ochranné známky nebyly chráněny právy třetích osob. Autorská práva pro zveřejněné, autorem vytvořené objekty zůstávají zachována u autora stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafických dokumentů, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v ostatních elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu autora zakázáno.

4. Ochrana osobních údajů
Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost vložení osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, názvy), spočívá poskytnutí těchto údajů ze strany uživatele výslovně na dobrovolné bázi. Použití a úhradu všech nabídnutých služeb je možno uskutečnit - pokud je to technicky schůdné a realizovatelné - také bez uvedení osobních údajů, případně zadáním anonymních dat nebo pseudonymu. Není povoleno využívání kontaktních údajů zveřejněných na webových stránkách (např. poštovní adresy, e-mailové adresy, telefonní nebo faxová čísla) třetími osobami za účelem zasílání informací, které nebyly výslovně vyžádány. Autor si vyhrazuje právo podniknout příslušné právní kroky vůči rozesílatelům tzv. spam-mailů, kteří porušují uvedený zákaz.

5. Právní platnost tohoto vyloučení záruky
Toto vyloučení záruky je nutno brát v úvahu jako součást internetové nabídky, ze které bylo na tyto stránky poukázáno. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají částečně nebo zcela platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu či platnosti nedotčeny.

Společnost SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o. není povinna se účastnit jednání o urovnání sporů před smírčím orgánem pro spotřebitele a není k tomu ani připravena. Společnost SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o. se tedy neúčastní jednání o urovnání sporů před smírčím orgánem pro spotřebitele.

Otisk se vztahuje také na následující kanály sociálních médií:
Facebook: https://www.facebook.com/Schomburg-Gruppe-109999109076091
YouTube: https://www.youtube.com/user/AquafinSchomburg

Copyright
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia.com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg - Fotolia.com
Slider Izolace staveb/rekonstrukce staveb: © Michel Jaussi
Slider Pokládka obkladů/přírodního kamene/potěrů: © Amit Geron

Design & Realizace
LOUIS INTERNET
Agentura pro koncepci, design & realizaci

info@louis.info
http://www.louis.info