terug

Impressum

SCHOMBURG B.V.

Postbus 343
NL-7900 AH Hoogeveen
Nederland

Telefoon: +31/528/267171
E-Mail: info@schomburg.nl

Directeur
Albert Schomburg

BTW-idNr.: NL003403439B.01
Kamer van koophandel: Meppel nr.04022619

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbare informatie. Aanspraak op aansprakelijkheid tegen de auteur die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet gebruik van de weergegeven informatie resp. door het gebruik van gebrekkige of onvolledige informatie werd veroorzaakt zijn in principe uitgesloten, voor zover door de auteur geen aantoonbare opzet of grove nalatigheden kan worden verwijt. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of de gehele aanbieding zonder afzonderlijke kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief op te schorten.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("Hyperlinks") die buiten de verantwoording van de auteur liggen, zal een aansprakelijkheid uitsluitend in werking treden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn, om het gebruik bij onrechtmatige inhoud te vermijden. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment van de plaatsing van de link de gekoppelde pagina's vrij van illegale inhoud waren. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom neemt hij hierbij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze constatering geldt voor alle geplaatste links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod, alsook voor externe invoer in de door de auteur opgestelde gastenboeken, discussiefora, links en verwijzingen binnen de website, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waar op de inhoud externe schrijfbevoegdheid kan berusten. Voor illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en met name voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet gebruik van dergelijke weergegeven informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk, niet degene die uitsluitend middels links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrechten en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsopnamen, videobeelden en teksten in acht te nemen, de door hem zelf opgestelde grafieken, geluidsopnamen, videobeelden en teksten te gebruiken of terug te grijpen op licentievrije grafieken, geluidsopnamen, videobeelden en teksten. Alle binnen het internetaanbod vermelde en evt. door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het desbetreffende geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende ingevoerde eigenaren. Uitsluitend op basis van een enkel vermelden kan niet de conclusie worden getrokken dat het merkenrecht niet door rechten van derden worden beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten, ligt te allen tijde bij de auteur. Een verveelvoudiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de auteur niet toegestaan.

4. Rechtsgevolg van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarvandaan naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende regelgeving voldoet, blijven de overige delen van het document in inhoud en geldigheid onaangetast.

SCHOMBURG B.V. is niet verplicht om deel te nemen aan arbitrages bij beslechting van consumentengeschillen en is hiertoe ook niet bereid. SCHOMBURG B.V. neemt daarom niet deel aan arbitrages bij beslechting van consumentengeschillen.

De opdruk is ook van toepassing op de volgende socialemediakanalen:
Facebook: https://www.facebook.com/Schomburg-Gruppe-109999109076091
YouTube: https://www.youtube.com/user/AquafinSchomburg

Copyright
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia.com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg - Fotolia.com
Schuif Vochtwering- & renovatie: © Michel Jaussi
Schuif Tegellijmen - Vloermortels: © Amit Geron

Internet ontwerp
LOUIS INTERNET
Agentuur voor concept, ontwerp & productie

info@louis.info
http://www.louis.info