terug

Gegevensbescherming

Informatie betreffende de gegevensbescherming voor bezoekers van de website
Wij, SCHOMBURG GmbH & Co. KG willen hieronder toelichten welke gegevens wij van u verwerken. Voor vragen betreffende de gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze gevolmachtigde inzake gegevensbescherming onder e-mailadres thomas@werning.com.

Doeleinde, juridische grondslag, categorieën van ontvangers, opslagduur van de gegevensverwerking
Doeleinde: Weergave van het bedrijf, het leveren van diensten en/of de verkoop van producten alsook communicatie via internet.

Doel van de gegevensverwerking op deze website is de informatie over producten en prestaties van ons bedrijf, verbonden met de mogelijkheid om de gebruiker, doelgericht contact te kunnen laten opnemen met de contactpersonen binnen het bedrijf.
Daarnaast bewerken wij persoonsgegevens conform de volgende juridische grondslagen:
• Art. 6 lid 1 sub a AVG voor de verwerking van persoonsgegevens met goedkeuring van de desbetreffende persoon.
• Art. 6 lid 1 sub b AVG voor de vereiste verwerking van persoonsgegevens teneinde te voldoen aan het contract met de desbetreffende persoon alsook voor het uitvoeren van overeenkomstige voorcontractuele maatregelen.
• Art. 6 lid 1 sub c AVG voor de vereiste verwerking van persoonsgegevens teneinde te voldoen aan de juridische verplichting waaraan wij conform enig geldend recht van de EU of enig geldend recht van een land, waar de AVG volledig of gedeeltelijk toe te passen is, onderworpen zijn.
• Art. 6 lid 1 sub f AVG voor de vereiste verwerking van persoonsgegevens teneinde de rechtmatige belangen van ons of derden te waarborgen, voor zover deze niet de fundamentele vrijheden en fundamentele rechten alsook belangen van betroffen personen zwaarder wegen. Rechtmatige belangen zijn met name gericht op onze bedrijfseconomische belangen, onze website beschikbaar te kunnen stellen, de informatieveiligheid, het doorvoeren van eigen juridische claims en het in acht nemen van overige wettelijke bepalingen.

Hiertoe richten wij ons met name in het kader van het leveren van diensten afzonderlijk op de geheimhouding en de op de gegevensbescherming verplichte dienstverlenende onderneming. Het verstrekken aan instanties geschiedt uitsluitend bij het overleggen van wettelijke bepalingen die prioriteit hebben.

Bij uw bezoek aan de website wordt een verbinding met uw browser tot stand gebracht. De hieronder vermelde informatie wordt als tijdelijke systeembestanden aangemaakt en automatisch geregistreerd: IP-adressen van uw apparaat, datum en tijd van toegang, naam en URL van opgeroepen websites, van waaruit de toegang plaatsvond resp. van waaruit u naar onze site werd doorgestuurd (referrer-URL), gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw apparaat alsook de naam van uw provider.

De vermelde gegevens worden door ons voor een probleemloze totstandbrenging van de verbinding en de systeemveiligheid verwerkt. De verkregen verbindingsgegevens worden automatisch gewist, in principe maximaal na zeven dagen. Voor zover de website onjuist werd gebruikt, worden loggegevens, waartoe verder bewaren voor bewijsdoeleinden vereist is, bewaard totdat het voorval is afgehandeld.

Omgang met persoonsgerelateerde gegevens
De exploitant van de website, bewaard, gebruikt en verstrekt uw persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend dan als dit toegestaan is binnen de wettelijke bepalingen of als u met het bewaren van de gegevens akkoord gaat. Alle persoonsgerelateerde gegevens worden beschouwd als alle informatie, die wordt gebruikt, om uw persoon te bepalen en welke naar u kan worden terugherleid, zoals bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer.

Omgang met contactgegevens
Neemt u contact op met de exploitant van de website via de aangeboden contactmogelijkheden, worden uw gegevens automatisch opgeslagen, zodat wij kunnen teruggrijpen op het behandelen en behandelen van uw aanvraag. Zonder uw goedkeuring worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Het gebruik geschiedt conform de beginselen van art. 6 lid 1 S. 1 sub. f AVG. Google Analytics gebruikt zog. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een gebruiksanalyse van het gebruik van de website hierdoor mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website alsook
- browsertype/-versie,
- gebruikt besturingssysteem,
- referrer-URL (de hiervoor bezochte site),
- hostnaam van de desbetreffende computer (IP-adres),
- tijdstip van de serveraanvraag,
worden in principe naar een server van Google in de VS verzonden en aldaar opgeslagen. De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Wij hebben bovendien op deze website Google Analytics uitgebreid met de code "anonymizeIP". Dit waarborgt het afschermen van uw IP-adres, zodat alle gegevens anoniem worden verkregen. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen, wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en aldaar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om overige met het gebruik van de website en internet verbonden dienstverleningen ten opzichte van de website-exploitant tot stand brengen. U kunt de opslag van Cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt bovendien de registratie van het door het cookie gegenereerde en op het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google vermijden door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief op de browser add-on, met name bij browsers op mobiele toestellen, kunt u de registratie door Google Analytics bovendien vermijden door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens tijdens een bezoek aan deze website voorkomt. De opt-out cookie geldt uitsluitend in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen.

Aanwijzingen betreffende de nieuwsbrief en goedkeuringen
Met de volgende aanwijzingen lichten wij u in over de inhoud van onze nieuwsbrieven, alsook de aanmeldings-, verzend- en de statistische evaluatiesprocessen en uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedure.

Inhoud van de nieuwsbrief
Wij verzenden nieuwsbrieven, e-mails en overige elektronische kennisgevingen met commerciële informatie (hierna "Nieuwsbrief") uitsluitend met de goedkeuring van de ontvanger of een wettelijke goedkeuring. Voor zover in het kader van een aanmelding bij een nieuwsbrief de inhoud concreet wordt omgeschreven, bent u doorslaggevend als goedkeuring van de gebruiker. Bovendien bevatten onze nieuwsbrieven informatie over producten, productdocumentatie, beurzen/evenementen, referenties alsook algemene marketingactiviteiten en bedrijfsinformatie.

Double-opt-in en protocolleren
De aanmelding voor onze nieuwsbrief geschiedt in een zogeheten double-opt-in-proces. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail ontvangt, waarin u om de bevestiging van uw aanmelding wordt verzocht. Deze bevestiging is vereist zodat niemand zich met een e-mailadres van een derde kan aanmelden.
De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden vastgelegd, om het aanmeldingsproces overeenkomstig de juridische vereisten aan te kunnen tonen. Hiertoe behoort het opslaan van het aanmeldings- en bevestigingstijdstip alsook het IP-adres. De wijzigingen worden daarnaast ook bij MailChimp opgeslagen gegevens geprotocolleerd.

Gebruik van de verzenddienstverlener "MailChimp"
De verzending van de nieuwsbrief geschiedt via "MailChimp" een nieuwsbriefverzendplatform van de Amerikaanse aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS.
De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvanger alsook de overige gegevens met betrekking tot de in deze aanwijzing beschreven gegevens, worden op de servers van MailChimp in de VS opgeslagen. MailChimp gebruikt deze informatie voor het verzenden en het evalueren van de nieuwsbrief in opdracht van ons. Daarnaast kan MailChimp volgens de eigen informatie deze gegevens gebruiken voor het optimaliseren of verbeteren van de eigen services, bijv. voor technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief of om wille van economische doeleinden, om vast te stellen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvanger echter niet om deze zelf aan te schrijven of te verstrekken aan derden.
Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en de IT- alsook gegevensbeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd conform de Amerikaanse-Europese gegevensbeschermingsnormen „Privacy Shield“ en verplicht zich daarmee om de Europese gegevensbeschermingsnormen in acht te nemen. Daarnaast hebben wij met MailChimp een „Data-Processing-Agreement“ afgesloten. Hierbij gaat het om een contract, waarin MailChimp zich verplicht de gegevens van onze gebruikers te beveiligen, overeenkomstig de gegevensbeschermingsvoorschriften in onze opdracht te verwerken en met name deze niet aan derden te verstrekken. De gegevensbeschermingsvoorschriften van MailChimp kunt u hier lezen.

Aanmeldingsgegevens
Om u voor de aanmeldingsgegevens aan te melden, is het voldoende als u uw e-mailadres invoert.
Optioneel kunt u uw voor- en achternaam en uw bedrijfsnaam aangeven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren.

Statistische registratie en analyses
De nieuwsbrieven bevatten een zogeheten "web-beacon", een webbaken, dit is een pixelbestand, dat bij het openen van de nieuwsbrief door de server van MailChimp wordt opgeroepen. Door het oproepen wordt in de eerste plaats technische informatie zoals informatie betreffende de browser en het systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van oproepen geregistreerd. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de service aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en het leesgedrag aan de hand van oproeplocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden.
Tot de statische registraties behoort ook het vaststellen of de nieuwsbrieven worden geopend, en zo ja, op welke links worden geklikt. Deze informatie kan om technische redenen weliswaar aan de afzonderlijke nieuwsbriefontvangers worden toegewezen. Het is echter niet ons streven, noch die van MailChimp om afzonderlijke gebruikers te observeren. De evaluaties worden door ons gebruikt om de leesinteresses van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud hierop aan te passen of om verschillende inhoud overeenkomstig de interesses van onze gebruikers te versturen.

Online-oproepen en datamanagement
Er zijn gevallen waarin wij de nieuwbriefontvangers naar de websites van MailChimp sturen. Zo bevatten onze nieuwsbrieven bijvoorbeeld een links waarin de nieuwsbriefontvanger de nieuwsbrieven online kunnen oproepen (bijv. bij weergaveproblemen in het e-mailprogramma). Daarnaast kunnen nieuwsbriefontvangers hun gegevens, zoals bijv. het e-mailadres, achteraf corrigeren. Zo is ook de Privacyverklaring van MailChimp alleen oproepbaar via hun site.
Met betrekking hiertoe willen wij u er op wijzen dat op de websites van MailChimp cookies worden gebruikt en de daarmee persoonsgerelateerde gegevens door MailChimp, haar partners en de gebruikte dienstverleners (bijv. Google Analytics) worden verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensregistratie. Nadere informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van MailChimp. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheden tot niet aanvaarden in de gegevensregistratie betreffende reclamedoeleinden op de websites http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (voor de Europese omgeving).

Opzegging/Herroeping
U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen, oftewel uw goedkeuring herroepen. Hiermee wist u gelijktijdig uw goedkeuring in het verzenden via MailChimp en de statistische analyses. Een gescheiden herroeping van het verzenden via MailChimp of de statische registratie is helaas niet mogelijk. Een link voor het opzeggen van de nieuwsbrief vindt u onderaan elke nieuwsbrief.

Juridische grondslagen betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Overeenkomstig de gegevens van de vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren wij u dat de goedkeuringen in het verzenden van de e-mailadressen op beginsel van art. 6 lid. 1 sub. a, 7 AVG alsook § 7 lid 2 nr. 3, resp. lid 3 UWG geschiedt. Het gebruik van de verzenddienstverlener MailChimp, het uitvoeren van de statistische registraties en analyses alsook het protocolleren van het aanmeldingsproces, vindt plaats volgens de beginselen van onze rechtmatige belangen conform art. 6 lid. 1 sub f AVG. Ons belang richt zich op het gebruik van een gebruiksvriendelijk alsook veilig nieuwsbrievensysteem, dat zowel geschikt is voor onze bedrijfsmatige belangen maar ook voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker.

Wij willen u er verder op wijzen dat u voor de toekomstige verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen conform art. 21 AVG op elk moment bezwaar kunt aantekenen. Het bezwaar kan met name tegen de verwerking voor doeleinden van direct mail worden aangetekend.
(Aanwijzing betreffende de nieuwsbrief volgens voorbeeld van advocaat Dr. Thomas Schwenke)

Google Maps & YouTube
Wij gebruiken Google Maps voor het inbedden van kaarten en YouTube voor het inbedden van video's (juridisch grondslag conform AVG: art. 6 lid 1 sub f met het gebruik van onze website en het in acht nemen van de belangen van de betroffen persoon door het deactiveren van de tracking-functies in de YouTube-code). Google LLC in de VS heeft zich verplicht een passende gegevensbescherming conform het Amerikaans-Europese Privacy Shield te waarborgen. Nadere informatie hiertoe vindt u in de uitgebreide privacyverklaring van Google.

Uw recht op inlichtingen, wissen, bezwaar maken en de gegevensportabiliteit
U kunt op elk moment uw recht op inlichtingen, communicatie en het wissen van gegevens uitoefenen. Neem gewoon contact met ons op via een van de hierboven beschreven wijzen. Voor zover u wenst dat wij uw gegevens wissen, maar wij echter nog wettelijke verplicht zijn om de gegevens te bewaren, wordt de toegang tot uw gegevens beperkt (geblokkeerd). Ditzelfde geldt bij bezwaar. Uw recht op gegevensportabiliteit kunt u uitoefenen voor zover de technische mogelijkheden bij de ontvanger en bij ons ter beschikking staan.

Recht op bezwaar maken
U heeft op elk moment de mogelijkheid om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.

Gegevensveiligheid/codering
Deze website maakt gebruik van "Hypertext Transfer Protocol Secure" (https). De verbinding tussen uw browser en onze server wordt gecodeerd.

Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op elk moment aan te passen. Dit geschiedt in principe bij de verdere ontwikkeling of aanpassing van de geplaatste diensten. De huidige privacyverklaring kunt u onze website vinden. Stand van deze verklaring: 14-05-2018