trở lại

Phụ gia bê tông – Sản phẩm bê tông

Các sản phẩm

PURCRETE-2000 (BV)
Phụ gia hóa dẻo và hóa lỏng bê tông
PURCRETE-100 (BV)
Phụ gia hóa dẻo bê tông tăng khả năng giữ nước
PURCRETE-BV10
Phụ gia hóa dẻo cho bê tông bán khô
PURCRETE-DF
Phụ gia giảm hiện tượng rỗ trên bề mặt bê tông
PURCOLOR 5000
Phụ gia tăng cường màu / giảm hiện tượng phấn hóa, bạc màu / hóa dẻo dùng cho bê tông thiếu nước
PURCOLOR 6000
Phụ gia tăng cường màu / giảm hiện tượng phấn hóa, bạc màu cho các tiêu chuẩn cao hơn
PURCOLOR-S1 (DM)
Phụ gia chống thấm giúp giảm hiện tượng phấn hóa, bạc màu
REMIPHOB-B1 (DM)
Phụ gia chống thấm cho hệ thống sản phẩm xây dựng gốc xi măng
REMIPHOB-B100 (DM)
Phụ gia nồng độ cao chống thấm cho hệ thống sản phẩm xây dựng gốc xi măng
REMIPHOB-B100-Spezial
Phụ gia nồng độ cao chống thấm cho hệ thống sản phẩm xây dựng gốc xi măng