trở lại

Phụ gia bê tông – Sản phẩm bê tông

Các sản phẩm

PURCRETE-100 (BV)
Chất hóa dẻo bê tông tăng khả năng giữ nước, phụ gia bê tông theo tiêu chuẩn EN 934-2:T2
PURCRETE-200 (BV)
Chất hóa dẻo cho bê tông bán khô
PURCRETE-BV10
Chất hóa dẻo cho bê tông bán khô
PURCRETE-DF
Chất làm giảm hiện tượng rỗ trên bê tông
PURCOLOR 5000
Chất phụ gia giúp giảm hiện tượng nhũ hóa, bạc màu cho bê tông thiếu nước
PURCOLOR 6000
Chất tăng cường màu/giảm hiện tượng phấn hóa cho các tiêu chuẩn cao hơn, phụ gia bê tông theo tiêu chuẩn EN 934-2: T9
PURCOLOR 6000 P (DM)
Chất làm giảm hiện tượng phấn hóa/tăng cường màu/chất tạo dẻo cho các tiêu chuẩn cao hơn, phụ gia bê tông theo tiêu chuẩn EN 934-2: T9
PURCOLOR-S1 (DM)
Phụ gia chống thấm giúp giảm hiện tượng phong hóa
REMIPHOB-B1 (DM)
Tăng cường bên trong dành cho các vật xi măng
REMIPHOB-B3 (DM)
Phụ gia hiệu suất cao tăng cường bên trong dành cho các vật liệu xi măng
REMIPHOB-B100 (DM)
Phụ gia nồng độ cao tăng cường từ bên trong dành cho các sản phẩm xi măng
REMIPHOB-B100-Spezial
Phụ gia nồng độ cao tăng cường bên trong dành cho các vật liệu xi măng