trở lại

Phụ gia bê tông – Các bộ phận đúc sẵn và bê tông trộn sẵn

Các sản phẩm

BETOCRETE-P10 (FM)
Phụ gia và chất tạo dẻo cô đặc cho bê tông, theo tiêu chuẩn EN 934-2:T3.1 & 3.2
REMICRETE-SP10 (BV)/(FM)
Bê tông tự chảy hiệu suất cao / bê tông SCC, tuân thủ EN 934-2:T3.1 & 3.2
RUXOLITH T5 (VZ)
Chất gây ức chế gốc phosphate, phụ gia bê tông theo EN 934-2:T8