trở lại

Phụ gia bê tông – Các bộ phận đúc sẵn và bê tông trộn sẵn

Các sản phẩm

BETOCRETE-P10 (FM)
Phụ gia tạo dẻo cô đặc cho bê tông
REMICRETE-SP10 (BV)/(FM)
Phụ gia hóa dẻo cho bê tông hiệu năng cao / bê tông tự đầm
RUXOLITH T5 (VZ)
Phụ gia gốc phosphate kéo dài thời gian ninh kết