trở lại

Chất tẩm

Các sản phẩm

REMISIL
Chất gia cố bê tông không chứa dung môi
REMISIL-HE
Chất gia cố bê tông kháng dầu
REMISIL-SI
Chất gia cố và chống thấm cho bê tông và lớp láng
REMISIL-TOP
Chất gia cố đặc dụng giúp tăng cường màu sắc, đặc biệt trong quy trình sản xuất các sản phẩm bê tông trên bê tông xanh
REMICRYL-BASIC
Chất tăng cường độ màu sắc, đặc biệt trên bề mặt khô
REMICRYL-PREMIUM
Chất tăng cường định hình màng bê tông có khả năng bảo vệ vượt trội
REMICRYL-TOP
Chất tăng cường định hình màng bê tông có khả năng bảo vệ vượt trội
REMICRYL-ULTRA
Dung dịch tăng cường định hình màng bê tông, kháng IR/UV
REMIPERL
Chất tăng cường khả năng kỵ nước với hiệu ứng nhỏ giọt