trở lại

Vật liệu chống thấm - Dạng tinh thể

Các sản phẩm

BETOCRETE-CP360-WP
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng kỵ nước
BETOCRETE-CP350-CI
Phụ gia bê tông dạng tinh thể với chất chống ăn mòn
BETOCRETE-CL210-WP
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng kỵ nước
BETOCRETE-CL170-P
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể với hiệu ứng hóa dẻo
AQUAFIN-IC
Chống thấm mao dẫn dạng tinh thể