trở lại

Vật liệu chống thấm - Dạng tinh thể

Các sản phẩm

BETOCRETE-CP360-WP
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể dùng cho bê tông và chất trám khe
BETOCRETE-CP350-CI
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể dùng cho bê tông và chất ức chế ăn mòn
BETOCRETE-CL210-WP
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể dùng cho bê tông và chất trám khe
BETOCRETE-CL170-P
Phụ gia chống thấm dạng tinh thể dùng cho bê tông và chất tạo dẻo bê tông
AQUAFIN-IC
Vữa chống thấm dạng tinh thể