trở lại

Chất lau rửa

Các sản phẩm

ASO-R001 (AQUAFIN-Cleanser / INDU-IB-Cleanser)
Chất tẩy rửa đa dạng, chứa dung môi
ASO-R005 (ASO-StoneCleaner / REINIT-R)
Chất tẩy rửa đậm đặc dùng cho gạch lát, gạch nung và khối bê tông
ASO-R008
Chất tẩy rửa đậm đặc dùng cho sàn công nghiệp và các khu vực nhiễm dầu