trở lại

Chất lau rửa

Các sản phẩm

ASO-R001 (AQUAFIN-Cleanser / INDU-IB-Cleanser)
Chất tẩy rửa đa năng
ASO-R005 (ASO-StoneCleaner / REINIT-R)
Chất tẩy rửa gạch lát, gạch nung và đá – đậm đặc
ASO-R008 (INDU-Oil-Cleanser)
Chất tẩy rửa và bảo dưỡng sàn công nghiệp nhiễm dầu